×

Zahvaljujemo se vam za obisk novega spletišča o izobraževanju in usposabljanju.  Večina strani je trenutno na voljo samo v angleščini,  vendar je v teku prevajanje spletišča v 23 uradnih jezikov EU.   Strani bomo posodobili, takoj ko bodo prevodi na voljo.

Predlog za priporočilo Sveta o avtomatičnem vzajemnem priznavanju diplom in spričeval ter učnih obdobij v tujini

Maja 2018 je Evropska komisija objavila predlog za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in srednješolskih spričeval ter učnih obdobij v tujini. Cilj je zagotoviti, da se vsakemu študentu, vajencu ali dijaku, ki je dokončal učno izkušnjo v tujini bodisi za pridobitev kvalifikacije bodisi v okviru učne mobilnosti, ta izkušnja avtomatično prizna za namene nadaljnjega izobraževanja.

Priznavanje izkušenj z mobilnostjo

Maja 2018 je Evropska komisija objavila predlog za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in srednješolskih spričeval ter učnih obdobij v tujini. Cilj je zagotoviti, da se vsakemu študentu, vajencu ali dijaku, ki je dokončal učno izkušnjo v tujini bodisi za pridobitev kvalifikacije bodisi v okviru učne mobilnosti, ta izkušnja avtomatično prizna za namene nadaljnjega izobraževanja. Izboljšanje postopkov priznavanja je ključni del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, v katerem bodo ljudje imeli močan občutek evropske identitete, tj. „Evrope, v kateri učenja, študija in raziskovanja ne bi ovirale meje.“

Učna mobilnost spodbuja razvoj kompetenc in pridobivanje izkušenj, ki so ključne za aktivno udeležbo v družbi in na trgu dela. To je ugotovila nedavna vmesna ocena programa Erasmus+, ki navaja, da mobilnost pozitivno vpliva na samozavest, samostojnost in socialni kapital učencev ter njihov prehod v zaposlitev. V globaliziranem izobraževalnem in zaposlovalnem okolju je nujno, da lahko učenci kar najbolje izkoristijo vse možnosti učenja po EU. 

Posvetovanja z deležniki v začetku tega leta so pokazala močno podporo ukrepanju EU na tem področju. Anketiranci so potrdili, da so postopki priznavanja pogosto počasni, prepuščeni presoji posameznih institucij in niso dovolj pregledni. Zlasti na srednješolski ravni so razlike med državami glede priznavanja tako kvalifikacij kot izidov iz učnih obdobij v tujini zelo velike. Mladi, ki se želijo v srednješolskem obdobju dalj časa izobraževati v tujini ali nadaljevati izobraževanje na visokošolski ustanovi v drugi državi članici, pogosto nimajo dovolj informacij in gotovosti glede priznavanja njihovih kvalifikacij in kompetenc. 

Predlagano priporočilo Sveta

Predlagano priporočilo Sveta poziva države članice, da sprejmejo politično zavezo za uvajanje avtomatskega priznavanja do leta 2025. To bo dopolnjeno z ukrepi, ki bodo krepili medsebojno zaupanje v izobraževalne sisteme in podprli države članice pri izboljšanju priznavanja za lažjo učno mobilnost.

V visokošolskem izobraževanju bo priporočilo gradilo na napredku, ki je že dosežen na drugih forumih, zlasti v okviru bolonjskega procesa in Lizbonske konvencije o priznavanju, kakor tudi z večstranskimi sporazumi med skupinami držav članic, kot je sklep Beneluksa o avtomatičnem priznavanju visokošolskih kvalifikacij iz januarja 2018. Spodbujalo bo tudi nadaljno uporabo obstoječih orodij za podporo priznavanju kvalifikacij in izidov učnih obdobij v tujini, denimo Europass, evropsko orodje kvalifikacij, evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in druga orodja.

Na srednješolski ravni je cilj predlaganega priporočila izboljšati postopke priznavanja za srednješolske kvalifikacije, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni, vključno s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Poleg tega bo spodbujalo priznavanje izidov učnih obdobij v tujini, ki omogočajo vpis v naslednje šolsko ali akademsko leto.