×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa automatického vzájomného uznávania diplomov a študijných pobytov v zahraničí

Európska komisia v máji 2018 uverejnila návrh odporúčania Rady o podpore automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí. Cieľom je zabezpečiť, aby každý študent, učeň alebo žiak, ktorý má skúsenosť získanú zo vzdelávania v zahraničí týkajúcu sa buď kvalifikácie, alebo vzdelávacej mobility, mohol mať túto skúsenosť automaticky uznanú na účely ďalšieho štúdia.

Uznávanie skúseností s mobilitou

Európska komisia v máji 2018 uverejnila návrh odporúčania Rady o podpore automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí. Cieľom je zabezpečiť, aby každý študent, učeň alebo žiak, ktorý má skúsenosť získanú zo vzdelávania v zahraničí týkajúcu sa buď kvalifikácie, alebo vzdelávacej mobility, mohol mať túto skúsenosť automaticky uznanú na účely ďalšieho štúdia. Zlepšenie postupov uznávania je základným prvkom ambície snažiť sa vytvoriť európsky vzdelávací priestor do roku 2025, kde ľudia môžu mať výrazný pocit európskej identity, čo si vyžaduje Európu, „v ktorej by vzdelávaniu, štúdiu a výskumu nebránili štátne hranice.“

Vzdelávacia mobilita posilňuje kompetencie a skúsenosti, ktoré sú zásadné pre aktívnu účasť v spoločnosti a na trhu práce. Ukázalo sa to v nedávnom hodnotení programu Erasmus+ v polovici jeho trvania, pričom bol zaznamenaný kladný vplyv mobility na sebadôveru, nezávislosť, sociálny kapitál a prechod učiacich sa k zamestnaniu. V kontexte globalizovaného prostredia vzdelávania a zamestnania je nevyhnutné, aby študenti mohli čo najlepšie využiť všetky vzdelávacie príležitosti v celej EÚ. 

Z konzultácií so zainteresovanými stranami začiatkom tohto roka vyplynulo, že výrazne podporujú činnosti EÚ v tejto oblasti. Respondenti potvrdili, že postupy uznávania sú často pomalé, ponechané na uvážení jednotlivých inštitúcií a nie sú dostatočne transparentné. Najmä na úrovni sekundárneho vzdelávania sa uznávanie vyššieho sekundárneho vzdelania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí v jednotlivých krajinách značne líši. Mladí ľudia, ktorí chcú počas obdobia sekundárneho vzdelávania študovať dlhší čas v zahraničí alebo získať prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v inom členskom štáte, často nemajú dostatok informácií a istotu, pokiaľ ide o uznávanie ich kvalifikácií a kompetencií. 

Navrhované odporúčanie Rady

V navrhovanom odporúčaní Rady sa členské štáty vyzývajú, aby prijali politický záväzok do roku 2025 podniknúť kroky na zavedenie automatického uznávania. Bude to sprevádzané opatreniami na budovanie dôvery vo vzdelávacie systémy iných krajín a členské štáty sa budú podporovať pri zlepšovaní uznávania s cieľom uľahčiť vzdelávaciu mobilitu.

V oblasti vysokoškolského vzdelávania bude odporúčanie vychádzať z pokroku už dosiahnutého na iných fórach, najmä v bolonskom procese a lisabonskom dohovore o uznávaní kvalifikácií, ako aj z mnohostranných dohôd medzi skupinami členských štátov, ako je rozhodnutie Beneluxu o automatickom uznávaní vysokoškolského vzdelania z januára 2018. Bude sa takisto podporovať ďalšie používanie existujúcich nástrojov, ktoré môžu podporiť uznávanie kvalifikácií a výsledkov študijných pobytov v zahraničí, ako je Europass, európsky kvalifikačný rámec, Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu a ďalšie.

Na úrovni sekundárneho vzdelávania sa navrhované odporúčanie zameriava na zlepšenie procesov uznávania vyššieho sekundárneho vzdelania, ktoré umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, vrátane odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho sa bude podporovať uznávanie výsledkov študijných pobytov v zahraničí s cieľom umožniť zápisy do ďalšieho ročníka školy alebo štúdia.