×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą

W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Celem jest zapewnienie, by w przypadku każdego studenta, ucznia zawodu lub ucznia, który pobierał nauki za granicą, czy to w celu uzyskania kwalifikacji, czy też w ramach mobilności edukacyjnej, automatycznie uznawano te doświadczenia do celów dalszej nauki.

Uznawanie doświadczeń w zakresie mobilności

W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Celem jest zapewnienie, by w przypadku każdego studenta, ucznia zawodu lub ucznia, który pobierał nauki za granicą, czy to w celu uzyskania kwalifikacji, czy też w ramach mobilności edukacyjnej, automatycznie uznawano te doświadczenia do celów dalszej nauki. Usprawnienie procedur uznawania jest kluczowym elementem w dążeniu do utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, który zapewni ludziom silne poczucie tożsamości europejskiej. Wymaga to Europy będącej „miejscem, w którym granice nie są przeszkodą w uczeniu się, studiowaniu i prowadzeniu badań”.

Mobilność edukacyjna sprzyja rozwijaniu kompetencji i nabywaniu doświadczeń, które są kluczowe dla aktywnego udziału w społeczeństwie i rynku pracy. Zostało to wykazane w niedawnej ocenie śródokresowej programu Erasmus+, w której odnotowano pozytywny wpływ mobilności na pewność siebie i niezależność osób uczących się oraz na ich kapitał społeczny i przejście od etapu nauki do zatrudnienia. W kontekście zglobalizowanego środowiska kształcenia i zatrudnienia konieczne jest, by osoby uczące się mogły jak najlepiej wykorzystywać wszystkie możliwości uczenia się w całej UE. 

Konsultacje z zainteresowanymi stronami przeprowadzone wcześniej w tym roku wykazały silne poparcie dla działań UE w tym obszarze. Respondenci potwierdzili, że procedury uznawania są często powolne, pozostawione uznaniu poszczególnych instytucji i niedostatecznie przejrzyste. Szczególnie na poziomie kształcenia średniego uznawanie zarówno kwalifikacji uzyskanych na poziomie szkoły średniej II stopnia, jak i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, różni się znacznie w zależności od kraju. Młodym ludziom, którzy chcą uczyć się przez dłuższy czas za granicą na poziomie kształcenia średniego lub uzyskać dostęp do szkolnictwa wyższego w innym państwie członkowskim, często brakuje informacji i pewności co do uznawania ich kwalifikacji i kompetencji. 

Proponowane zalecenie Rady

W proponowanym zaleceniu Rady wzywa się państwa członkowskie do podjęcia politycznego zobowiązania do przedsięwzięcia działań mających na celu wprowadzenie automatycznego uznawania do 2025 r. Towarzyszyć temu będą działania, które będą budować wzajemne zaufanie do systemów kształcenia i wspierać państwa członkowskie w sprawniejszym uznawaniu w celu ułatwienia mobilności edukacyjnej.

W dziedzinie szkolnictwa wyższego zalecenie będzie opierać się na postępach poczynionych już na innych forach, w szczególności na procesie bolońskim i lizbońskiej konwencji o uznawaniu kwalifikacji, jak również na wielostronnych porozumieniach między grupami państw członkowskich, takich jak decyzja państw Beneluksu ze stycznia 2018 r. dotycząca automatycznego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego. Komisja będzie również promować dalsze wykorzystywanie istniejących narzędzi, które mogą wspierać uznawanie kwalifikacji i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, takich jak Europass, europejskie ramy kwalifikacji, europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym itp.

Na poziomie kształcenia średniego proponowane zalecenie ma na celu usprawnienie procesów uznawania kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie szkoły średniej II stopnia, dających dostęp do szkolnictwa wyższego, w tym także kwalifikacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Ponadto proponowane zalecenie będzie promować uznawanie wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, aby umożliwić podjęcie nauki lub studiów w kolejnym roku.