×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Priekšlikums Padomes ieteikumam par diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu automātisku atzīšanu

2018. gada maijā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Padomes Ieteikumam par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu. Mērķis ir nodrošināt, ka ikviena studenta, mācekļa vai skolēna mācību pieredze ārvalstīs vai nu saistībā ar kvalifikācijas iegūšanu, vai mācību mobilitāti automātiski tiktu atzīta tālākas izglītības kontekstā.

Mobilitātes atzīšana

2018. gada maijā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Padomes Ieteikumam par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu. Mērķis ir nodrošināt, ka ikviena studenta, mācekļa vai skolēna mācību pieredze ārvalstīs vai nu saistībā ar kvalifikācijas iegūšanu, vai mācību mobilitāti automātiski tiktu atzīta tālākas izglītības kontekstā. Neuzlabojot atzīšanas procedūras, nav iespējams īstenot apņemšanos līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu, kurā iedzīvotāji var tiešām justies kā eiropieši. Tam ir vajadzīga “Eiropa, kurā robežas nebūtu šķērslis mācībām, studijām un pētniecībai.”

Mācību mobilitāte veicina kompetenci un pieredzi, kas ir būtiska aktīvai dalībai sabiedrībā un darba tirgū. To liecina nesenais programmas “Erasmus+” starpposma novērtējums, kurā ziņots par mobilitātes pozitīvo ietekmi uz izglītojamo pārliecību par sevi, neatkarību, sociālo kapitālu un darba gaitu uzsākšanu. Globalizētas izglītības un nodarbinātības vides kontekstā ir svarīgi, lai izglītojamie varētu pēc iespējas labāk izmantot visas mācību iespējas visā ES.

Šogad notikušajās konsultācijās ar ieinteresētajām personām tika konstatēts, ka šajā jomā tās ļoti atbalsta ES rīcību. Respondenti apliecināja, ka atzīšanas procedūra bieži ir lēna un nodota tikai atsevišķo iestāžu ziņā, kā arī bieži vien nav pietiekami caurskatāma. Īpaši lielas atšķirības starp valstīm pastāv vidējās izglītības diplomu un ārzemēs pavadītu vidējās izglītības mācību periodu rezultātu atzīšanā. Jauniešiem, kas vēlas ilgāku laiku mācīties ārzemju vidējās izglītības iestādē vai iet citas dalībvalsts augstskolā, bieži trūkst informācijas un pārliecības par viņu kvalifikācijas un kompetenču atzīšanu.

Ierosinātais Padomes ieteikums

Ierosinātajā Padomes ieteikumā dalībvalstis aicinātas paust politisku apņemšanos rīkoties, lai līdz 2025. gadam ieviestu automātisku atzīšanu. Papildus iecerēts veikt pasākumus, kas vairo valstu savstarpējo uzticēšanos to izglītības sistēmām, un nodrošināt palīdzību dalībvalstīm uzlabot atzīšanu, lai atvieglotu mācību mobilitāti.

Augstākās izglītības jomā ieteikums aicina izmantot progresu, kas jau panākts citos forumos, piemēram, Boloņas procesā un ar Lisabonas konvenciju, kā arī ar dalībvalstu grupu daudzpusējiem nolīgumiem (piemēram, 2018. janvārī pieņemto Beniluksa valstu Lēmumu par augstākās izglītības kvalifikācijas automātisku atzīšanu). Ieteikumā arī aicināts sākt plašāk lietot jau pastāvošus rīkus, ar kuriem var atvieglot kvalifikācijas un ārzemēs pavadītu mācību periodu atzīšanu, piemēram, Europass, Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru, Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā un citus.

Sekundārs ierosinātā ieteikuma mērķis ir uzlabot tādas vidējās izglītības (arī profesionālās izglītības un apmācības) kvalifikācijas atzīšanu, kas dod tiesības iegūt augstāko izglītību. Ieteikums arī veicinās ārzemēs pavadītu mācību periodu rezultātu atzīšanu, lai varētu nākamajā gadā turpināt mācības skolā vai augstskolā.