×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Tarybos rekomendacijos dėl diplomų, pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių automatinio tarpusavio pripažinimo pasiūlymas

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo. Juo siekiama užtikrinti, kad bet kurio studento, pameistrio ar mokinio, įgijusio mokymosi patirties užsienyje (ar dėl kvalifikacijos, ar judumo mokymosi tikslais), patirtis būtų automatiškai pripažinta tolesnio mokymosi tikslais.

Mobilumo patirties pripažinimas

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo. Juo siekiama užtikrinti, kad bet kurio studento, pameistrio ar mokinio, įgijusio mokymosi patirties užsienyje (ar dėl kvalifikacijos, ar judumo mokymosi tikslais), patirtis būtų automatiškai pripažinta tolesnio mokymosi tikslais. Tobulinti pripažinimo tvarką itin svarbu siekiant aukšto tikslo iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę, kurioje žmonės labai aiškiai jaustų savo, kaip europiečių, tapatybę ir kurioje būtų kuriama „Europa, kurioje sienos netrukdo mokytis, studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus“.

Judumas mokymosi tikslais didina gebėjimus ir patirtį, kurie yra labai svarbūs norint aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje ir darbo rinkoje. Tai matyti iš naujausio programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo, kuriame informuota apie teigiamą judumo poveikį besimokančių asmenų pasitikėjimui, nepriklausomumui, socialiniam kapitalui ir perėjimui į darbo rinką. Atsižvelgiant į tai, kad švietimas ir darbo aplinka yra globalizuoti, būtina, kad besimokantys asmenys galėtų kuo geriau pasinaudoti visomis mokymosi visoje ES galimybėmis.

Šių metų pradžioje surengus konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais paaiškėjo, kad ES veikla šioje srityje labai remiama. Respondentai patvirtino, kad pripažinimo procedūros dažnai vyksta pernelyg lėtai, sprendimus dėl jų priima atskiros institucijos, procedūros nepakankamai skaidrios. Įvairiose valstybėse narėse ypač skiriasi padėtis, susijusi su vidurinio ugdymo lygmeniu – tiek vidurinio ugdymo kvalifikacijų, tiek mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimu. Jaunuoliams, norintiems ilgesnį laiką mokytis vidurinėje mokykloje užsienyje arba stoti į aukštąją mokyklą kitoje valstybėje narėje, dažnai trūksta informacijos apie jų kvalifikacijos ir kompetencijos pripažinimą ir jie nėra tikri, kad jos bus pripažintos.

Siūloma Tarybos rekomendacija

Siūloma Tarybos rekomendacija valstybės narės raginamos prisiimti politinį įsipareigojimą imtis veiksmų, kad iki 2025 m. būtų įvestas automatinis pripažinimas. Kartu bus imamasi veiksmų, kad būtų sukurtas pasitikėjimas viena kitos švietimo ir mokymo sistemomis ir valstybėms narėms būtų padedama tobulinti pripažinimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais.

Aukštojo mokslo srityje rekomendacijoje bus remiamasi pažanga, jau padaryta naudojantis kitais forumais, visų pirma Bolonijos procesu ir Lisabonos pripažinimo konvencija, taip pat daugiašaliais valstybių narių grupių susitarimais, pavyzdžiui, 2018 m. Beniliukso sprendimu dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinio pripažinimo. Be to, ja bus skatinama plačiau naudotis esamomis priemonėmis, galinčiomis padėti pripažinti kvalifikacijas ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, Europass, Europos kvalifikacijų sandara, Europos profesinio mokymo kreditų sistema ir kt.

Vidurinio ugdymo lygmeniu siūloma rekomendacija siekiama tobulinti vidurinio ugdymo kvalifikacijų, suteikiančių teisę mokytis aukštojoje mokykloje, (taip pat profesinio rengimo ir mokymo) pripažinimo tvarką. Be to, ja bus remiamas mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimas, kad besimokantis asmuo galėtų pereiti į kitą klasę arba kursą.