×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le dioplómaí agus tréimhsí foghlama thar lear a aithint go huathoibríoch agus go frithpháirteach

I mBealtaine 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le haitheantas uathoibríoch frithpháirteach dioplómaí ardoideachais agus meánoideachais shinsearaigh mar aon le torthaí tréimhsí foghlama thar lear a chur chun cinn.

Tréimhsí soghluaisteachta a aithint

II mBealtaine 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le haitheantas uathoibríoch frithpháirteach dioplómaí ardoideachais agus meánoideachais shinsearaigh mar aon le torthaí tréimhsí foghlama thar lear a chur chun cinn. Is é is aidhm don togra a chinntiú go dtabharfar aitheantas uathoibríoch do gach mac léinn, printíseach nó dalta scoile a rinne cúrsa foghlama thar lear, bíodh sé ar mhaithe le cáilíocht a bhaint amach nó soghluaisteacht foghlama, chun críocha a chuid staidéir ina dhiaidh sin. Gné ríthábhachtach den chuspóir uaillmhianach Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach faoi 2025 is ea feabhas a chur ar na próisis lena n-aithnítear cáilíochtaí oideachais, rud a chabhróidh le daoine braistint láidir féiniúlachta mar Eorpaigh a bheith acu, ina n-iarrtar “nach gcuirfidh teorainneacha bac ar dhaoine san Eoraip foghlaim, staidéar ná taighde a dhéanamh.”

A bhuí leis an tsoghluaisteacht foghlama, cothaítear inniúlachtaí agus eispéiris atá bunriachtanach don té ar mian leis a bheith páirteach sa tsochaí agus i margadh an tsaothair. Léiríodh é sin sa mheastóireacht mheántéarma a rinneadh le déanaí ar an gclár Erasmus+ inar tugadh tuairisc ar an tionchar dearfach a bhí ag an tsoghluaisteacht ar mhuinín, neamhspleáchas agus caipiteal sóisialta foghlaimeoirí agus ar a gcumas post a fháil. Toisc gur réimse domhandaithe réimse an oideachais agus na fostaíochta, is den riachtanas mic léinn a bheith in ann an úsáid lántairbhe a bhaint as na deiseanna uile foghlama atá ann dóibh ar fud an Aontais.

Na comhairliúcháin a rinneadh le páirtithe leasmhara níos túisce i mbliana, léiríonn siad go bhfuiltear go mór ar son an tAontas beart a dhéanamh sa réimse seo. Thug na freagróirí le fios gur minic a chuirtear moill ar na próisis lena n-aithnítear cáilíochtaí oideachais, go bhfágtar faoi na hinstitiúidí iad féin iad agus nach bhfuil siad sách trédhearcach. Ag leibhéal an mheánoideachais go háirithe, bíonn an t-aitheantas a thugtar do cháilíochtaí meánoideachais shinsearaigh agus tréimhsí foghlama thar lear an-éagsúil ó Bhallstát go chéile. Daoine óga ar mian leo tréimhse níos faide a chaitheamh i mbun staidéir thar lear agus iad sa mheánscoil, nó freastal ar institiúid ardoideachais i mBallstát eile, is minic nach mbíonn faisnéis nó cinnteacht leordhóthanach acu faoin aitheantas a thabharfar dá gcáilíochtaí ná dá n-inniúlachtaí.

An Moladh ón gComhairle atá beartaithe

Leis an Moladh ón gComhairle atá beartaithe, iarrtar ar gach Ballstát gealltanas polaitiúil a thabhairt go ndéanfaidh sé bearta chun aitheantas uathoibríoch a thabhairt do cháilíochtaí oideachais faoi 2025. Beidh ag gabháil leis an ngealltanas sin bearta lena gcothófar muinín na mBallstát i gcórais oideachais a chéile, agus lena dtabharfar tacaíocht do na Ballstáit aitheantas a thabhairt do cháilíochtaí oideachais chun an tsoghluaisteacht foghlama a éascú.

Ó thaobh an ardoideachais de, mar thoradh ar an Moladh, cuirfear leis an dul chun cinn atá déanta cheana, go mór mór Próiseas Bologna agus an Coinbhinsiún maidir le Cáilíochtaí Ardoideachais sa Réigiún Eorpach a Aithint, agus cuirfear freisin le comhaontuithe iltaobhacha idir grúpaí Ballstát, amhail Cinneadh Bhenelux a rinneadh in Eanáir 2018 maidir le haitheantas uathoibríoch a thabhairt do cháilíochtaí oideachais. Ina cheann sin, de bharr an Mholta cuirfear chun cinn an úsáid a bhaintear as uirlisí atá ann cheana, uirlisí lena bhféadtar tacú leis an aitheantas a thugtar do cháilíochtaí agus tréimhsí foghlama thar lear, e.g. Europass, an Creat Eorpach um Cháilíochtaí, an Córas Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachais agus don Ghairmoiliúint.

Maidir leis an meánoideachas, is é is aidhm don Mholadh feabhas a chur ar phróisis aitheantais do cháilíochtaí meánoideachais shinsearaigh lena dtugtar rochtain ar an ardoideachas, cáilíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna san áireamh. Leis an moladh freisin, cuirfear chun cinn an t-aitheantas a thugtar do thorthaí foghlama ar thréimhse thar lear agus cuirfear na torthaí foghlama sin san áireamh chun cuidiú le daltaí scoile clárú sa chéad bhliain eile scoile nó staidéir.