×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Ehdotus neuvoston suositukseksi tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2018 ehdotuksen neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisen opiskelijan ja harjoittelijan ulkomailla suorittamat opinnot voidaan tunnustaa automaattisesti myöhempää opiskelua varten.

Liikkuvuuden kautta saadun kokemuksen tunnustaminen

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2018 ehdotuksen neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisen opiskelijan ja harjoittelijan ulkomailla suorittamat opinnot voidaan tunnustaa automaattisesti myöhempää opiskelua varten. Tunnustamismenettelyjen kehittäminen on keskeinen osa pyrkimystä perustaa vuoteen 2025 mennessä eurooppalainen koulutusalue, jossa kansalaisilla voi olla vahva eurooppalainen identiteetti. Eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteena on ”Eurooppa, jossa oppimista, opiskelua ja tutkimustyötä eivät haittaa valtioiden rajat”.

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus edistää osaamista ja kokemusta, jotka ovat tärkeitä aktiivisessa yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työmarkkinoilla. Tämä kävi ilmi äskettäisessä Erasmus+-ohjelman väliarvioinnissa, jonka mukaan oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella oli myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden itseluottamukseen, itsenäisyyteen, sosiaaliseen pääomaan ja työelämään siirtymiseen. Koulutuksen ja työnteon kansainvälistymisen vuoksi on tärkeää, että opiskelijat voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia oppimismahdollisuuksia eri puolilla EU:ta.

Aiemmin tänä vuonna tehdyssä sidosryhmien kuulemisessa vastaajat antoivat tukensa EU:n toimille. Vastaajat vahvistivat, että tunnustamismenettelyt ovat usein hitaita, ne jäävät yksittäisten laitosten vastuulle eivätkä ne ole riittävän läpinäkyviä. Erityisesti ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa on suuria maiden välisiä eroja sekä toisen asteen tutkintojen että ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamisessa. Niillä nuorilla, jotka haluavat opiskella pidemmän aikaa ulkomailla ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen aikana tai suorittaa korkeakouluopintoja toisessa EU-maassa, ei useinkaan ole tietoa tai varmuutta siitä, miten heidän tutkintonsa ja osaamisensa voidaan tunnustaa.

Ehdotettu neuvoston suositus

Ehdotetussa neuvoston suosituksessa kehotetaan EU-maita sitoutumaan siihen, että automaattinen tunnustaminen otetaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Poliittisen sitoutumisen lisäksi tarvitaan toimia, joilla rakennetaan luottamusta toisten maiden koulutusjärjestelmiä kohtaan sekä tuetaan EU-maita tunnustamismenettelyissä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden helpottamiseksi.

Korkeakoulutuksen osalta suositus perustuu muissa yhteyksissä jo saavutettuun edistymiseen. Huomattavimpia edistysaskelia ovat olleet Bolognan prosessi ja Lissabonin yleissopimus sekä joidenkin jäsenmaiden monenväliset sopimukset, kuten tammikuussa 2018 tehty Benelux-maiden korkeakoulututkintojen automaattista tunnustamista koskeva päätös. Suosituksella myös edistetään sellaisten jo olemassa olevien välineiden käyttöä, joilla voidaan tukea tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista. Tällaisia välineitä ovat muun muassa Europass, eurooppalainen tutkintojen viitekehys ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä.

Ehdotetulla suosituksella pyritään myös parantamaan korkea-asteen koulutukseen oikeuttavien toisen asteen tutkintojen (ammatillisen koulutuksen tutkinnot mukaan lukien) tunnustamisprosessia. Lisäksi sillä edistetään ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista, jotka oikeuttavat hakemaan jatko-opintoihin.