×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευση μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι σε κάθε σπουδαστή, μαθητευόμενο ή μαθητή που έχει ολοκληρώσει μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση τίτλου σπουδών είτε στο πλαίσιο μαθησιακής κινητικότητας, η εμπειρία αυτή θα αναγνωρίζεται αυτομάτως για σκοπούς περαιτέρω σπουδών.

Αναγνώριση των εμπειριών κινητικότητας

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευση μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι σε κάθε σπουδαστή, μαθητευόμενο ή μαθητή που έχει ολοκληρώσει μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση τίτλου σπουδών είτε στο πλαίσιο μαθησιακής κινητικότητας, η εμπειρία αυτή θα αναγνωρίζεται αυτομάτως για σκοπούς περαιτέρω σπουδών. η βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης είναι κεντρικό συστατικό του φιλόδοξου στόχου για δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, στον οποίο τα άτομα θα έχουν ισχυρή αίσθηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητάς, και ο οποίος θα προσβλέπει σε «μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η διεξαγωγή έρευνας δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα.»

Η μαθησιακή κινητικότητα προάγει τις ικανότητες και τις εμπειρίες που έχουν καίρια σημασία για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Αυτό φάνηκε στην πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+, όπου αναφέρεται ο θετικός αντίκτυπος της κινητικότητας στην αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, στην ανεξαρτησία, στο κοινωνικό κεφάλαιο και στη μετάβασή τους στην απασχόληση. Στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης και απασχόλησης, είναι επιτακτική ανάγκη για όσους σπουδάζουν να μπορούν να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ευκαιρίες μάθησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη νωρίτερα αυτό το έτος έδειξαν ότι υπάρχει έντονη υποστήριξη για δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι συχνά οι διαδικασίες αναγνώρισης είναι αργές, εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δεν είναι αρκετά διαφανείς. Ειδικότερα στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, η αναγνώριση τόσο των τίτλων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Οι νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα άλλο κράτος μέλος, συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση και βεβαιότητα όσον αφορά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των ικανοτήτων τους.

Προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου

Η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πολιτικά ότι θα λάβουν μέτρα για την καθιέρωση της αυτόματης αναγνώρισης μέχρι το 2025. Η δέσμευση αυτή θα συνοδεύεται από δράσεις για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα, και τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση της αναγνώρισης με σκοπό τη διευκόλυνση της μαθησιακής κινητικότητας.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύσταση θα ενισχύσει την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο άλλων φόρουμ, κυρίως της διαδικασίας της Μπολόνια και της σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, καθώς και μέσω πολυμερών συμφωνιών μεταξύ ομάδων κρατών μελών, όπως η απόφαση των χωρών Μπενελούξ για την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ιανουαρίου του 2018. Θα προωθήσει επίσης τη χρησιμοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν ήδη και που μπορούν να υποστηρίζουν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλα.

Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, η προτεινόμενη σύσταση στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης των διαδικασιών για τους τίτλους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, θα προωθήσει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή, την επόμενη χρονιά, σε σχολείο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.