×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Предложение за препоръка на Съвета относно автоматичното взаимно признаване на дипломи и периоди на обучение в чужбина

През май 2018 г. Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше и гимназиално образование и резултатите от престои в чужбина с учебна цел. Целта е да се гарантира, че на всеки студент, учащ се в дуална система на обучение или ученик, който е приключил образователна дейност в чужбина, било то за придобиване на квалификация или в рамките на мобилност с учебна цел, автоматично се признава тази дейност за целите на по-нататъшното обучение.

Признаване на периоди на мобилност

През май 2018 г. Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше и гимназиално образование и резултатите от престои в чужбина с учебна цел. Целта е да се гарантира, че на всеки студент, учащ се в дуална система на обучение или ученик, който е приключил образователна дейност в чужбина, било то за придобиване на квалификация или в рамките на мобилност с учебна цел, автоматично се признава тази дейност за целите на по-нататъшното обучение. Подобряването на процедурите за признаване е основен елемент от амбицията да се работи за създаване на Европейско пространство за образование до 2025 г., в което хората могат да имат силно чувство за идентичност като европейци и за което е необходима „Европа, в която ученето, обучението и научноизследователската дейност няма да бъдат възпирани от границите“.

Мобилността с учебна цел насърчава компетентностите и опита, които са от решаващо значение за активното участие в обществото и пазара на труда. Това бе демонстрирано в неотдавнашната междинна оценка на програма „Еразъм+“, в която бе отчетено положителното въздействие на мобилността върху увереността, независимостта, социалния капитал и прехода към заетост на учащите се. В контекста на глобализираната образователна и трудова среда е наложително учащите се да могат да използват всички възможности за учене в целия ЕС по възможно най-добрия начин.

Консултациите със заинтересованите страни по-рано тази година показаха силна подкрепа за евентуални действия на ЕС в тази област. Респондентите потвърдиха, че процедурите за признаване често са бавни, зависят от преценката на отделни институции и не са достатъчно прозрачни. Особено на равнището на средното образование признаването на квалификации за гимназиален етап на средното образование и резултатите от периоди на обучение в чужбина се различава значително в различните държави. Младите хора, които искат да учат за по-дълъг период в чужбина по време на средното си образование или искат достъп до висше образование в друга държава от ЕС, често не разполагат с информация и сигурност относно признаването на техните квалификации и компетентности.

Предложение за препоръка на Съвета

В предложената препоръка на Съвета държавите от ЕС се приканват да поемат политически ангажимент за въвеждане на автоматичното признаване до 2025 г. Това ще бъде придружено от действия, които ще изградят взаимно доверие в образователните системи и ще подпомогнат държавите членки при подобряването на признаването с цел улесняване на мобилността с учебна цел.

В областта на висшето образование препоръката ще се основава на вече постигнатия напредък на други форуми, като например процеса от Болоня и Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, както и чрез многостранни споразумения между групи от държави членки, като например решението на Бенелюкс за автоматично признаване на квалификациите за висше образование от януари 2018 г. С препоръката ще се насърчи по-нататъшното използване на съществуващи инструменти, които могат да подпомогнат признаването на квалификации и резултати от учене в чужбина, като например Европас, Европейската квалификационна рамка, Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и други.

На равнището на средното образование, предложената препоръка има за цел да подобри процедурите за признаване на квалификациите за завършен гимназиален етап на средно образование, даващи достъп до висше образование, включително квалификациите в професионалното образование и обучение. Освен това с препоръката ще се насърчава признаването на резултатите от престой в чужбина с учебна цел, позволяващо преминаване в горен клас през следващата година.