×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint

Foilseachán suaitheanta bliantúil an Choimisiúin ar oideachas agus oiliúint san Aontas Eorpach is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint.

Tá feabhsú an oideachais agus na hoiliúna san Eoraip ag croílár na straitéise Eoraip 2020 don fhás cliste inbhuanaithe cuimsitheach. Leis an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint is féidir comparáid a dhéanamh ar bhonn idirnáisiúnta mar aon le hanailís de réir tíre, rud a spreagann plé ar théamaí tosaíochta san oideachas agus a chuireann bonn eolais faoin díospóireacht ar leasú an oideachais náisiúnta.

Baineann an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint leas as raon leathan foinsí cainníochtúla agus cáilíochtúla, mar atá sonraí Eurostat, staidéir agus suirbhéanna ón Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus anailís ar chórais oideachais atá déanta ag Líonra Eurydice. Is é an Faireachán sin an phríomhfhoinse eolais iontaofa cothrom le dáta a chuidíonn le daoine i 28 mBallstát an Aontais foghlaim óna chéile.

Is é atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san Oideachas agus san Oiliúint (ET 2020), fóram a thugann caoi do na Ballstáit ar dhea-chleachtais a mhalartú agus foghlaim óna chéile, agus tá sé mar aidhm leis sé sprioc a bhaint amach roimh 2020:

1. an ráta luathfhágála oideachais agus oiliúna a laghdú go dtí níos lú ná 10% 

2. oideachas tríú leibhéal a bheith bainte amach ag 40% díobh siúd atá 30–34 bliana d'aois

3. leibhéal rannpháirteachais 95% a bhaint amach in oideachas agus i gcúram na luathóige

4. tearcghnóthachtáil sa léitheoireacht, sa mhatamaitic agus san eolaíocht a laghdú go dtí faoi bhun 15%

5. ráta fostaíochta 82% a bhaint amach ina measc siúd a fuair céim le déanaí

6. leibhéal rannpháirteachais 15% san fhoghlaim a bhaint amach i measc daoine fásta

Ar na réimsí tosaíochta maidir le faireachán tá teangacha, scileanna daoine fásta, múinteoirí, infheistíocht san oideachas agus san oiliúint, TFC san oideachas, an fhiontraíocht san oideachas agus an ghairmoiliúint.

An 16 Deireadh Fómhair 2018 d’eisigh an Coimisiniéir Tibor Navracsics eagrán na bliana 2018.

Seo thíos foilseacháin nua an Fhaireacháin ar Oideachas agus Oiliúint 2018 (tuarascálacha an Aontais agus de réir tíre, bileoga eolais, grafaicí faisnéise, tagarmharcanna agus tacair sonraí is féidir a shaincheapadh, léarscáileanna agus cairteacha).

Tá na bileoga eolais de réir tíre agus na grafaicí faisnéise ar fáil i dteangacha éagsúla.

Beidh aistriúcháin ar na tuarascálacha de réir tíre ar fáil lár mhí na Samhna freisin.

Doiciméid a íoslódáil

Déantar an suíomh gréasáin seo a nuashonrú go rialta le doiciméid nua a luaithe agus a bhíonn siad ar fáil. 

 

Tuarascáil an Aontais Eorpaigh
Tuarascáil ar an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint (anailís an Aontais) i mBéarla
Bileog eolais an Aontais
Doiciméad dhá leathanach ina gcuirtear i láthair an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2018 i mBéarla
Grafaicí faisnéise an Aontais
Grafaicí eolais ar thagarmharcanna Eorpacha san oideachas agus oiliúint i dteangacha uile an Aontais
Tuarascálacha uile de réir tíre in aon doiciméad amháin
Tuarascálacha de réir tíre ó na 28 dtír in aon imleabhar amháin
Tuarascálacha de réir tíre, bileoga eolais agus grafaicí faisnéise (de réir tíre)
Tuarascálacha de réir tíre, bileoga eolais agus grafaicí faisnéise i mBéarla
Bileog ar thagarmharcanna an Aontais
Doiciméad dhá leathanach ina gcuirtear i láthair sonraí an Aontais agus sonraí de réir tíre ar thagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint i nGearmáinis, i mBéarla agus i bhFraincis

Sonraí a chuardach

Tá tacair sonraí, léarscáileanna agus cairteacha a bhaineann le tagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint le fáil ar leathanach ar shuíomh gréasáin Eurostat.

Ceisteanna

Má tá ceisteanna ar bith agat faoin bhFaireachán, déan teagmháil le: eac-monitor@ec.europa.eu

Is féidir sinn a leanúint ar Twitter ag @EUErasmusplus agus #ETMonitor