×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Ülevaade on Euroopa Komisjoni iga-aastane esiväljaanne hariduse ja koolituse kohta ELis.

Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ ülioluline osa on hariduse ja koolituse toetamine. Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade sisaldab rahvusvahelisi võrdlusi ja riigianalüüse, mis edendavad hariduse valdkonna prioriteetsete teemade arutamist ja millest lähtutakse riiklikke haridusreforme käsitlevates aruteludes.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade põhineb mitmesugustel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel allikatel, sealhulgas Eurostati andmed, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuringud ja küsitlused, Eurydice võrgustiku analüüsid haridussüsteemide kohta. Ülevaade on 28 ELi liikmesriigi vastastikuses õppes usaldusväärne ja ajakohane teabeallikas.

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilises raamistikus (HK 2020), mis võimaldab liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid ja üksteiselt õppida, on 2020. aastaks seatud kuus eesmärki:

1. haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunute määr alla 10%; 

2. kolmanda taseme haridusega 30–34aastaste osakaal 40%;

3. alusharidus- ja lapsehoiuteenuste kasutamise määr 95%;

4. mahajäämus lugemis-, matemaatika ja loodusteaduste alastes oskustes alla 15%;

5. hiljuti kooli lõpetanute tööhõive määr 82%;

6. täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr 15%.

Muude jälgitavate prioriteetsete valdkondade hulgas on keeled, täiskasvanute oskused, õpetajad, investeeringud haridusse ja koolitusse, IKT hariduse valdkonnas, ettevõtlus hariduse valdkonnas ning kutseharidus ja -õpe.

16. oktoobril 2018 avaldas volinik Tibor Navracsics 2018. aasta väljaande.

Allpool on esitatud uued 2018. aasta ülevaated (ELi ja riikide aruanded, teabelehed, infograafikud, teabeleht ELi sihttasemete kohta ning kohandatavad andmestikud, kaardid ja diagrammid).

Riikide teabelehed ja infograafikud on kättesaadavad riigikeeltes.

Novembri keskel tehakse kättesaadavaks ka riigiaruannete tõlked.

Allalaaditavad dokumendid

Veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt ja uued dokumendid lisatakse kohe, kui need on kättesaadavad. 

 

ELi aruanne
Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade (ELi analüüs) inglise keeles
ELi teabeleht
Kaheleheküljeline dokument, milles tutvustatakse 2018. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet inglise keeles
ELi infograafikud
Infograafikud ELi hariduse ja koolituse sihttasemete kohta kõigis ametlikes ELi keeltes
Kõik riigiaruanded ühes dokumendis
Kõik 28 riigiaruannet ühes ingliskeelses dokumendis
Riigiaruanded, teabelehed ja infograafikud (riikide kaupa)
Riigiaruanded, riikide teabelehed ja infograafikud inglise keeles
Teabeleht ELi sihttasemete kohta
Kaheleheküljeline dokument, milles on esitatud ELi ja riikide andmed ELi hariduse ja koolituse sihttasemete kohta saksa, inglise ja prantsuse keeles

Tutvuge andmetega

ELi hariduse ja koolituse sihttasemeid puudutavad ajakohastatud ja kohandatavad andmestikud, kaardid ja diagrammid on kättesaadavad Eurostati asjakohasel veebisaidil.

Küsimused

Küsimused ülevaate kohta palume saata aadressil eac-monitor@ec.europa.eu

Twitter: @EUErasmusplus ja #ETMonitor