Izobraževanje za delovna mesta in rast

Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek. Pri tem je izjemno pomembno zagotoviti, da znanje ustreza potrebam trga dela.

Za kaj gre

Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek. Pri tem je izjemno pomembno zagotoviti, da znanje ustreza potrebam trga dela. Evropska unija je zato v strategiji Evropa 2020 postavila cilj, da je treba do leta 2020 delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje, zmanjšati na manj kot 10 %, delež diplomantov terciarnega izobraževanja pa povečati na najmanj 40 %.

Zakaj je potrebno

V vedno bolj globaliziranem gospodarstvu, ki temelji na znanju, lahko Evropa le z dobro usposobljeno delovno silo konkurira v produktivnosti, kakovosti in inovacijah.

Toda nedavni podatki kažejo, da 20 % delovno aktivnih prebivalcev EU ne dosega temeljne ravni bralne in matematične pismenosti. Pri tem je treba upoštevati še vse večji razkorak med pridobljenimi znanji ljudi in povpraševanjem trga, kar vse prispeva k brezposelnosti in omejeni gospodarski rasti. Izobraževanje in usposabljanje pripomoreta tudi k posameznikovemu osebnemu razvoju in državljanskemu udejstvovanju ter spodbujata pravičnost, socialno vključenost in kohezijo.

Kako deluje

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, toda podpora Evropske unije njihovim ukrepom in njene dopolnilne dejavnosti so ključnega pomena za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.

Cilji, instrumenti in način skupnega dela na ravni EU so navedeni v strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), ki velja za obdobje do leta 2020.

Spremljanje napredka omogočajo kazalniki in nabor meril. V okviru strategije Evropa 2020 in evropskega semestra:

  • Evropska komisija izvaja analize v pomoč državam članicam pri pripravi politik izobraževanja in usposabljanja. Analize so usmerjene predvsem v izzive, ki se pojavijo na ravni EU in nacionalni oziroma regionalni ravni, in pomagajo prepoznati potrebe po vlaganjih ter ocenjevati napredek. Evropska komisija vsako leto pripravi tudi navodila za posamezne države EU glede najpomembnejših reform (priporočila za države članice).
  • EU pripravlja tudi številna posvetovanja in oblike sodelovanja z deležniki, denimo ponudniki storitev izobraževanja, civilno družbo in socialnimi partnerji.

Deležniki v izobraževanju, usposabljanju in delu z mladimi se vsako leto srečajo in izmenjajo mnenja na forumu za izobraževanje, usposabljanje in mladino.