Izglītība izaugsmei un nodarbinātībai

Izglītība un apmācība ir izšķirīgi svarīga kā ekonomikas, tā sociālajai attīstībai. Šajā ziņā galvenā nozīme ir prasmju saskaņošanai ar darba tirgus vajadzībām.

Par ko ir runa?

Izglītība un apmācība ir izšķirīgi svarīga kā ekonomikas, tā sociālajai attīstībai. Šajā ziņā galvenā nozīme ir prasmju saskaņošanai ar darba tirgus vajadzībām. Tāpat, saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” reaģējot uz ekonomikas krīzi, ES izvirzījusi mērķi panākt, lai mācības priekšlaicīgi pārtraukušo skolēnu īpatsvars būtu mazāks par 10 %, un augstskolu beidzēju skaitu līdz 2020. gadam palielināt vismaz līdz 40 %.

Kāpēc tas vajadzīgs?

Ekonomikai kļūstot arvien globalizētākai un arvien lielākā mērā uz zināšanām balstītai, Eiropai ir nepieciešams kvalificēts darbaspēks, lai tā spētu konkurēt ražīguma, kvalitātes un inovācijas ziņā.

Tomēr jaunākie dati liecina, ka 20 % ES darbspējīgā vecuma iedzīvotāju rakstpratības un rēķināšanas prasmes ir vājas. Turklāt arvien pieaug neatbilstība starp prasmēm, kuras iegūst cilvēki, un tām, kuras ir pieprasītas darba tirgū. Šie faktori veicina bezdarbu un ierobežo izaugsmi. Izglītība un apmācība ir svarīga arī personības attīstībai un aktīvam pilsoniskumam un veicina vienlīdzību, sociālo integrāciju un kohēziju.

Kā tas darbojas?

Par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis. Tomēr ES ir izšķirīga loma, atbalstot un papildinot dalībvalstu pūliņus izglītības sistēmu uzlabošanā un modernizēšanā.

Mērķi, instrumenti un pasākumi kopīgam darbam ES līmenī ieskicēti stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020), kas būs spēkā līdz 2020. gadam.

Progresa uzraudzībā izmanto rādītājus un kritēriju kopumu. Saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un Eiropas pusgadu:

  • ES veic valstu analīzi ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm to izglītības un apmācības politikas izstrādē. Šajā analīzē aplūkotas problēmas, kas ir apzinātas ES, valsts un reģionu līmenī, un tās mērķis ir atbalstīt savstarpēju mācīšanos, paraugprakses apmaiņu, noteikt investīciju vajadzības un novērtēt progresu. ES valstīm katru gadu tiek sniegti precīzi norādījumi par prioritārajām reformām (“konkrētām valstīm adresēti ieteikumi").
  • ES arī atbalsta daudzas sadarbības iniciatīvas un apspriedes, kurās piedalās ieinteresētās personas, piemēram, izglītības pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskā sabiedrība, uzņēmumi un sociālo partneru organizācijas.

Izglītības, apmācības un jaunatnes forums ir ikgadēja platforma viedokļu apmaiņai starp dažādām personām, kas ieinteresētas izglītības, apmācības un jaunatnes lietās.