Švietimas darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui skatinti

Švietimas ir mokymas yra esminės tiek ekonominės, tiek socialinės pažangos prielaidos. Šioje srityje itin svarbu suderinti įgūdžius su darbo rinkos poreikiais.

Bendroji informacija

Švietimas ir mokymas yra esminės tiek ekonominės, tiek socialinės pažangos prielaidos. Šioje srityje itin svarbu suderinti įgūdžius su darbo rinkos poreikiais. Be to, strategijoje „Europa 2020“, kuri buvo priimta reaguojant į ekonomikos krizę, ES užsibrėžė tikslą pasiekti, kad iki 2020 m. mokyklos nebaigiančių asmenų dalis taptų mažesnė nei 10 %, o tretinį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalis pasiektų bent 40 %.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Vis labiau globalizuotos ir žiniomis grindžiamos ekonomikos sąlygomis Europai reikia kvalifikuotos darbo jėgos, kad ji galėtų konkuruoti produktyvumu, kokybe ir inovacijomis.

Vis dėlto neseniai paaiškėjo, kad 20 % ES darbingo amžiaus žmonių turi prastus raštingumo ir skaičiavimo gebėjimus, todėl žmonių įgyjami įgūdžiai dar labiau neatitinka darbo rinkos poreikių. Dėl šių veiksnių didėja nedarbas ir varžomas ekonomikos augimas. Švietimas ir mokymas taip pat skatina asmeninį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir vienodas galimybes, socialinę įtrauktį bei sanglaudą.

Kaip tai veikia?

Už švietimo ir mokymo sistemas atsakingos valstybės narės, o ES tenka svarbus vaidmuo remti ir papildyti jų pastangas tobulinti ir modernizuoti švietimo sistemas.

Bendro darbo ES lygmeniu tikslai, priemonės ir tvarka išdėstyti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje („ET 2020“). Programa galioja iki 2020 m.

Pažanga stebima fiksuojant rodiklius ir lyginant jais su pavyzdiniais standartais. Pagal strategiją „Europa 2020“ ir Europos semestrą:

  • ES atlieka šalių analizę, kad padėtų valstybėms narėms tobulinti savo švietimo ir mokymo politiką. Analizuojami nustatyti ES, nacionalinio ir regioninio lygmens sunkumai. Analizėmis siekiama remti abipusį mokymąsi, geriausios praktikos mainus, nustatomi investicijų poreikiai bei vertinama pažanga. ES šalims kasmet teikiamos konkrečios rekomendacijos dėl reformų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos),
  • ES taip pat skatina įvairią konsultavimo ir bendradarbiavimo veiklą, kurioje dalyvauja suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, mokymo paslaugų teikėjai, pilietinė visuomenė, įmonės ir socialiniai partneriai.

Kasmet vykstančiame Švietimo, mokymo ir jaunimo forume įvairios suinteresuotosios šalys dalijasi nuomonėmis švietimo, mokymo ir jaunimo temomis.