An t-oideachas le haghaidh post agus fáis

Tá oideachas agus oiliúint ríthábhachtach le haghaidh dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta. Mar sin de tá sé fíorthábhachtach cothromaíocht a lorg idir scileanna an lucht saothair agus riachtanais an mhargaidh saothair.

Cad chuige é?

Tá oideachas agus oiliúint ríthábhachtach le haghaidh dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta. Mar sin de tá sé fíorthábhachtach cothromaíocht a lorg idir scileanna an lucht saothair agus riachtanais an mhargaidh saothair. Dá réir sin, le dul i ngleic leis an ngéarchéim eacnamaíoch tá spriocanna leagtha síos ag an Aontas, faoin straitéis Eoraip 2020, mar atá líon na ndaoine a fhágann an scoil go luath a laghdú faoi bhun 10% agus líon na gcéimithe tríú leibhéal a mhéadú go 40% ar a laghad faoi 2020.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Toisc go bhfuil an geilleagar níos domhandaithe eolasbhunaithe anois ná riamh, tá fórsa saothair dea-oilte ag teastáil ón Eoraip ionas go mbeidh sí in ann a bheith san iomaíocht ó thaobh táirgiúlachta, cáilíochta agus nuálaíochta de.

Tá sé léirithe le déanaí, áfach, gur féidir go bhfuil easpa scileanna litearthachta agus uimhearthachta ar 20% de na daoine atá in aois oibre san Aontas. Tá sé sin ag cur leis an neamhréir idir na scileanna atá ag daoine agus na scileanna atá ag teastáil ar an margadh saothair. De dheasca na dtosca sin, méadaítear ar an dífhostaíocht agus laghdaítear ar an bhfás. Treisíonn oideachas agus oiliúint an fhorbairt phearsanta agus an tsaoránacht ghníomhach agus cuireann siad an cothromas, an cuimsiú sóisialta agus an comhtháthú sóisialta chun cinn.

Conas a oibríonn sé?

Cé gurb iad na Ballstáit atá freagrach as a gcóras oideachais agus oiliúna féin, tá ról tábhachtach ag an Aontas Eorpach maidir le tacaíocht a chur ar fáil do na hiarrachtaí atá ar siúl ag na Ballstáit chun a gcórais oideachais a fheabhsú agus a nuachóiriú.

Tá na cuspóirí, na hionstraimí agus na socruithe le haghaidh obair chomhpháirteach ar leibhéal an Aontais leagtha amach sa chreat straitéiseach le haghaidh comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint (ET 2020). Beidh an creat sin bailí go dtí 2020.

Le faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn, baintear leas as táscairí agus as tagarmharcanna. Faoin straitéis Eoraip 2020 agus an Seimeastar Eorpach:

  • Déanann an tAontas Eorpach anailís ar gach tír san Aontas sa chaoi is gur féidir tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus iad i mbun a mbeartais oideachais agus oiliúna a fhorbairt. Bíonn an anailís sin dírithe ar na dúshláin a shainaithnítear ar leibhéal an Aontais, an Bhallstáit agus an réigiúin, agus is é is aidhm léi tacú leis an bhfoghlaim fhrithpháirteach, le malartú dea-chleachtais, le sainaithint riachtanas infheistíochta agus le measúnú ar dhul chun cinn. Tugtar treoir shonrach do thíortha an Aontais gach bliain maidir le tosaíochtaí athchóirithe ("Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith").
  • Cuireann an tAontas go leor gníomhaíochtaí comhairliúcháin agus comhair chun cinn a bhaineann le geallsealbhóirí, cuir i gcás soláthróirí foghlama, an tsochaí shibhialta, gnóthais agus eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta.

Deis bhliantúil is ea an Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige do na geallsealbhóirí éagsúla i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige a mbarúlacha a mhalartú.