Uddannelse for job og vækst

Uddannelse er vigtig for både de økonomiske og sociale fremskridt, og det er nødvendigt at tilpasse folks kvalifikationer til behovene på arbejdsmarkedet.

Hvad er uddannelse for job og vækst?

Uddannelse er vigtig for både de økonomiske og sociale fremskridt, og det er nødvendigt at tilpasse folks kvalifikationer til behovene på arbejdsmarkedet. Derfor har EU med sin Europa 2020-strategi for bekæmpelse af den økonomiske krise, sat sig som mål at få andelen af elever, som forlader skolen tidligt, ned under 10 % og øge andelen af studerende, der gennemfører en videregående uddannelse, til mindst 40 % af hver årgang senest 2020.

Hvorfor er det nødvendigt med uddannelse for job og vækst?

Økonomien bliver hele tiden mere og mere globaliseret og videnbaseret, og derfor har Europa brug for en veluddannet arbejdsstyrke for at kunne konkurrere på produktivitet, kvalitet og innovation.

Nye tal viser imidlertid, at 20 % af EU's befolkning i den arbejdsdygtige alder har dårlige læse- og regnefærdigheder. Det bidrager til det voksende misforhold mellem de kvalifikationer, folk erhverver sig, og de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, og dette misforhold medvirker til arbejdsløshed og begrænset vækst. Dertil kommer, at uddannelse styrker personlig udvikling og aktivt borgerskab og fremmer lighed, social inklusion og samhørighed.

Hvordan fungerer uddannelse for job og vækst?

Det er medlemslandene, der har ansvaret for deres egne uddannelsessystemer, men EU spiller en vigtig rolle med hensyn til at understøtte og supplere deres indsats for at forbedre og modernisere systemerne.

Målsætningerne for, redskaberne til og ordningerne for det fælles arbejde på EU-plan er beskrevet i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020). Rammen gælder frem til 2020.

Fremskridtene overvåges ved hjælp af indikatorer og benchmarks. Som led i Europa 2020-strategien og det europæiske semester

  • gennemfører EU landeanalyser, som understøtter medlemslandene i udviklingen af deres uddannelsespolitikker. Analyserne ser på de udfordringer, som udpeges på europæisk, nationalt og regionalt plan, og har til formål at fremme gensidig læring, udveksling af god praksis, kortlægning af investeringsbehov og vurdering af fremskridtet. Hvert år får EU-landene specifik vejledning om prioritetsreformer i de "landespecifikke henstillinger".
  • EU fremmer også et stort antal høringer og samarbejdsaktiviteter med interesserede parter såsom undervisningsudbydere, repræsentanter for civilsamfundet, virksomheder og arbejdsmarkedsorganisationer.

European Education, Training and Youth Forum er det årlige forum for udveksling af synspunkter mellem de forskellige parter inden for uddannelse og unge.