Význam vzdělávání pro růst a zaměstnanost

Vzdělávání a odborná příprava mají zásadní význam pro hospodářský i společenský pokrok, Hlavním úkolem je sladit kvalifikace a dovednosti nabízené v rámci vzdělávacího systému s potřebami trhu práce.

O co jde?

Vzdělávání a odborná příprava mají zásadní význam pro hospodářský i společenský pokrok. Hlavním úkolem v této oblasti je sladit kvalifikace a schopnosti nabízené v rámci vzdělávacího systému s potřebami trhu práce. V této souvislosti si EU v rámci své strategie Evropa 2020, která je reakcí na hospodářskou krizi, stanovila cíl snížit do roku 2020 podíl studentů, kteří nedokončí sekundární vzdělání, na méně než 10 % a naopak zvýšit podíl absolventů vysokoškolského studia na alespoň 40 %.

Proč je to nezbytné?

V dnešní globalizované společnosti založené na znalostech potřebuje Evropa zajistit dostatečnou kvalifikaci své pracovní síly, aby mohla co do produktivity, kvality a inovací obstát v konkurenčním boji s ostatními ekonomikami.

Podle nedávné studie však 20 % obyvatel EU v produktivním věku disponuje nedostatečnými dovednostmi v oblasti čtení a psaní. Tím se rozdíl mezi dovednostmi vyžadovanými na pracovním trhu a jejich reálnou nabídkou jen zvětšuje. A to přispívá ke zvyšování nezaměstnanosti a omezení hospodářského růstu. Vzdělávání a odborná příprava rovněž podporují osobní rozvoj občanů, jejich angažovanost ve společnosti a snáze se díky nim prosazuje rovnoprávnost, sociální začlenění a soudržnost.

Jak to funguje?

Odpovědnost za vzdělávací systém sice mají jednotlivé členské země, ale Evropská komise jim v zájmu kvalitnějšího a modernějšího vzdělávání poskytuje podporu.

Cíle, nástroje a opatření pro tuto spolupráci na celounijní úrovni jsou uvedeny ve strategickém rámci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). Ten je platný do roku 2020.

Dosažený pokrok je sledován pomocí indikátorů a mezních hodnot. V rámci strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a evropského semestru:

  • vypracuje Evropská unie rozbor situace v jednotlivých zemích, aby jim mohla pomoci při formulaci jejich vzdělávací politiky. Ty reagují na problémy zjištěné na celounijní, celostátní i regionální úrovni a usilují o podporu vzájemného učení, sdílení osvědčených postupů, zjišťování investičních potřeb a hodnocení dosaženého pokroku. Jednotlivým zemím EU jsou každoročně poskytována doporučení týkající se realizace reforem v prioritních oblastech (tzv. specifická doporučení pro jednotlivé země).
  • EU rovněž organizuje řadu konzultací se zapojením zainteresovaných stran, např. vzdělávacích institucí, podniků, občanské společnosti či sociálních partnerů, a vyvíjí další činnosti v oblasti spolupráce.

Každoročně se například pořádá Evropské fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež, které slouží jako platforma pro sdílení názorů mezi různými subjekty, které se věnují vzdělávání, odborné přípravě a mládeži.