Európska politická spolupráca (rámec ET 2020)

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave („ET 2020“) je fórum, ktoré umožňuje členským štátom vymieňať si osvedčené postupy a učiť sa od seba navzájom.

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) poskytuje príležitosti na tvorbu najlepších postupov v oblasti politiky vzdelávania, na získavanie a šírenie poznatkov a presadzovanie reforiem politiky vzdelávania na národnej i regionálnej úrovni.

Rámec je založený na prístupe celoživotného vzdelávania. Zameriava sa na výsledky vzdelávania – počnúc vzdelávaním v ranom detstve až po odborné a vysokoškolské vzdelávanie dospelých, a je koncipovaný tak, aby pokrýval vzdelávanie vo všetkých kontextoch: formálnom, neformálnom aj informálnom.

ET 2020 sleduje štyri spoločné ciele EÚ:

ET 2020 podporuje aj dosiahnutie týchto referenčných kritérií na európskej úrovni do roku 2020:

Rámec sa vykonáva prostredníctvom rôznych nástrojov a spôsobov vrátane:

  • pracovných skupín zložených z expertov vymenovaných členskými štátmi a kľúčovými zainteresovanými stranami,
  • činností partnerského učenia (Peer Learning Activities), ktoré organizuje členský štát s cieľom prezentovať existujúce osvedčené postupy na vnútroštátnej úrovni alebo preskúmať konkrétnu problematiku s inými členskými štátmi,
  • partnerského preskúmania, do ktorého je zapojená skupina členských štátov poskytujúca poradenstvo inému členskému štátu v súvislosti s konkrétnym vnútroštátnym problémom,
  • partnerského poradenstva, pri ktorom sa spájajú skúsení partneri z malého počtu vnútroštátnych správnych orgánov s cieľom poskytovať na žiadosť členského štátu poradenstvo pri navrhovaní alebo vykonávaní politiky v reakcii na konkrétny vnútroštátny problém,
  • Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý informuje o pokroku členských štátov pri plnení cieľov a referenčných kritérií ET 2020; táto analýza sa premietne do hodnotenia širšieho sociálno-ekonomického pokroku členských štátov v rámci európskeho semestra,
  • spoločných referenčných nástrojov a prístupov, ktoré boli vytvorené na základe práce vykonanej pracovnými skupinami alebo v rámci činností vzájomného učenia,
  • činností v rámci konzultácií a spolupráce so zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti a podnikov a organizácií sociálnych partnerov, ako je európsky samit o vzdelávaní a Fórum pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež,
  • financovania činností na podporu politiky a inovačných projektov prostredníctvom programu Erasmus+.