Europos politinis bendradarbiavimas (programa „ET 2020“)

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa („ET 2020“) – tai forumas, suteikiantis valstybėms narėms galimybę skleisti geriausią patirtį ir mokytis vienoms iš kitų.

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa („ET 2020“) suteikia galimybių plėtoti geriausią švietimo politikos patirtį, kaupti ir skleisti žinias bei skatinti nacionalinio ir regionų lygmenų švietimo politikos reformas.

Programa grindžiama mokymosi visą gyvenimą principu. Todėl ja siekiama rezultatų tiek ikimokyklinio ugdymo, tiek suaugusiųjų profesinio mokymo ir aukštojo mokslo srityse, ir ji parengta taip, kad apimtų įvairų mokymąsi – formalųjį, neformalųjį ir savaiminį.

Programa „ET 2020“ siekiama šių keturių bendrųjų ES tikslų:

Be to, ja padedama užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiekti šie Europos lygmens lyginamieji standartai:

Programa įgyvendinama įvairiomis priemonėmis. Tai, be kita ko:

  • iš valstybių narių ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų paskirtų ekspertų sudarytos darbo grupės;
  • valstybės narės vadovaujama tarpusavio mokymosi veikla, per kurią skleidžiama informacija apie nacionalinio lygmens gerąją patirtį arba kartu su kitomis valstybėmis narėmis nagrinėjamas koks nors konkretus klausimas;
  • tarpusavio vertinimas, per kurį valstybių narių grupė teikia patarimų kitai valstybei narei, kaip spręsti konkrečią jai kylančią problemą;
  • tarpusavio konsultacijos, kuriose dalyvauja patyrę kolegos iš nedidelio skaičiaus nacionalinių administravimo įstaigų. Jie (valstybės narės prašymu) teikia jai patarimų, kaip rengti arba įgyvendinti politiką, kuria būtų sprendžiama konkreti tos šalies problema;
  • kasmetiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje pranešama apie valstybių narių pažangą siekiant programos „ET 2020“ tikslų ir lyginamųjų standartų. Šios analizės rezultatais naudojamasi rengiant platesnį valstybių narių daromos socialinės ir ekonominės pažangos vertinimą per Europos semestrą;
  • bendros orientacinės priemonės ir metodai, kurios yra darbo grupių veiklos rezultatas arba tarpusavio mokymosi veiklos dalis;
  • konsultacijos ir bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę, verslo ir socialinių partnerių organizacijas. Pavyzdžiai: Europos aukščiausiojo lygio susitikimas švietimo klausimams spręsti ir Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas;
  • politikos rėmimo veiklos ir novatoriškų projektų finansavimas pagal programą „Erasmus+“.