Euroopa poliitikakoostöö (raamistik HK 2020)

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegiline raamistik (HK 2020) on liikmesriikide parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise foorum.

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegiline raamistik (HK 2020) on liikmesriikide parimate tavade kujundamise koostööfoorum, mis võimaldab koguda ja levitada teadmisi ning toetada hariduspoliitilisi reforme riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Raamistiku põhirõhk on elukestval õppel. Seepärast käsitletakse selles õpitulemusi alusharidusest kuni täiskasvanute kutseõppe ja kõrghariduseni ning see hõlmab kõikvõimalikke õppevorme alates kooliharidusest kuni vaba- ja kogemusõppeni.

Raamistikul HK 2020 on järgmised neli ühist ELi eesmärki:

Samuti toetab HK 2020 järgmiste sihttasemete saavutamist Euroopa tasandil aastaks 2020:

Raamistikku rakendatakse mitmesuguste meetmete ja vahendite abil, mille hulgas on näiteks:

  • liikmesriikide ja peamiste huvirühmade nimetatud ekspertidest koosnevad töörühmad;
  • liikmesriigi korraldatav vastastikune õppetegevus, mille käigus tutvustatakse riigi tasandi häid tavasid või keskendutakse konkreetsele probleemile koos teiste liikmesriikidega;
  • vastastikune hindamine, mille puhul liikmesriikide rühm annab teisele liikmesriigile nõu konkreetse riigisisese probleemi lahendamiseks;
  • kogemusnõustamine, mille korral tulevad liikmesriigi palvel kokku kogenud kolleegid piiratud arvu teiste liikmesriikide haldusasutustest ning annavad nõu konkreetse riigisisese probleemi lahendamiseks vajaliku poliitika kujundamise või rakendamise kohta;
  • hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade, milles tutvustatakse igal aastal liikmesriikide edusamme HK 2020 eesmärkide ja sihttasemete saavutamisel. Koostatud analüüsi võetakse arvesse liikmesriikide laiema sotsiaalmajandusliku arengu hindamisel majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames;
  • ühised võrdlusvahendid ja lähenemisviisid, mis on koostatud töörühmade töö või vastastikuse õppimise raames;
  • konsulteerimine ja koostöö huvirühmadega, sealhulgas kodanikuühiskonna ning ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite organisatsioonidega, nagu Euroopa haridusalane tippkohtumine ning haridus-, koolitus- ja noortefoorum;
  • poliitika kujundamise toetusmeetmete ja uuenduslike projektide rahastamine programmi Erasmus+ kaudu.