Evropská spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (rámec ET 2020)
Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) je fórum, které umožňuje členským státům výměnu osvědčených postupů, metod a zkušeností.

Rámec ET 2020 nabízí možnost sestavovat osvědčené postupy v oblasti politiky vzdělávání, shromažďovat a šířit znalosti a prosazovat reformy politiky vzdělávání na vnitrostátní a regionální úrovni.

Základní myšlenkou rámce je celoživotní učení. Zabývá se tedy výsledky nabytými od raného dětství až po odborné vzdělávání dospělých a vysokoškolské vzdělávání a je koncipován tak, aby se vztahoval na vzdělávání ve všech souvislostech: na formální, neformální i informální učení.

ET 2020 sleduje tyto čtyři společné cíle EU:

Rámec rovněž podporuje, aby bylo v evropském měřítku do roku 2020 dosaženo těchto referenčních hodnot:

Rámec se provádí prostřednictvím různých nástrojů a prostředků, mezi něž patří:

  • pracovní skupiny složené z odborníků jmenovaných členskými státy a klíčovými zúčastněnými stranami
  • činnosti vzájemného učení („peer learning Activities“), jejichž hostitelem je členský stát a prezentují se při nich stávající postupy, které se osvědčily na vnitrostátní úrovni, nebo se s ostatními členskými státy zkoumá konkrétní problém
  • vzájemná hodnocení, do nichž je zapojena skupina členských států, které poskytují poradenství jinému členskému státu ohledně konkrétního tamějšího problému
  • vzájemné poradenství sdružuje zkušené kolegy z malého počtu vnitrostátních správních orgánů, kteří jsou na žádost členského státu nápomocni při tvorbě nebo provádění politiky týkající se konkrétního vnitrostátního problému
  • každoroční monitor vzdělávání a odborné přípravy hodnotí pokrok členských států v plnění cílů a kritérií ET 2020, je jedním ze zdrojů hodnocení obecnějšího socioekonomického pokroku členských států v rámci evropského semestru
  • společné referenční nástroje a přístupy vytvořené na základě aktivit, které vykonávají pracovní skupiny, nebo v rámci činností vzájemného učení
  • konzultace a spolupráce se zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti a organizací podniků a sociálních partnerů, např. v rámci evropského summitu o vzdělávání a fóra pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež
  • financování podpory politik a inovačních projektů prostřednictvím programu Erasmus+