Ранно изучаване на чужд език

Освен че полага основите за по-нататъшното учене, ранното езиково обучение може да повлияе на отношението към други езици и култури. Това е основният мотив на различните инициативи на Европейската комисия за насърчаване на ранното езиково обучение и за подпомагане на допълнителни изследвания в тази област.

За какво става въпрос?

Контактът на много малки деца с чужди езици може да доведе до по-бързото им изучаване, по-добри умения по родния език и по-добри резултати в други области. Затова образователните министри в ЕС подкрепят преподаването на поне два чужди езика от най-ранна възраст.

Защо е необходимо това?

Освен че полага основите за по-нататъшното учене, ранното чуждоезиково обучение може да повлияе на отношението към други езици и култури. Това е основният мотив на различните инициативи на Европейската комисия за насърчаване на ранното езиково обучение и за подпомагане на допълнителни изследвания в тази област.

Какво е направено досега?

В Комисията има група, съставена от национални експерти в областта на ранното изучаване на чужди езици на предучилищно равнище. В тази група се обменя информация за положението в различни страни и се изготвят препоръки за политики и насоки за тяхното прилагане. Резултатите от работата и дискусиите на групата са публикувани в Ръководство за политиките през 2011 г.

През май 2018 г. Европейската комисия прие предложение за препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Това предложение се основава на предходната дейност в тази област, особено върху ключовите принципи на рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, предложени през 2014 г. от работна група, съставена от национални експерти.

Какви са следващите стъпки?

С програмата „Еразъм+“ се въвеждат нови възможности за изграждане на стратегически партньорства в областта на ранното чуждоезиково обучение.

Ранното изучаване на чужд език се обсъжда и в рамките на по-общата стратегия на Европейската комисия за образование и грижи в ранна детска възраст.