×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Språklig mångfald

Språkens harmoniska samexistens är en tydlig symbol för EU:s motto ”förenade i mångfalden.

Vad handlar det om?

Språkens harmoniska samexistens är en tydlig symbol för EU:s motto ”förenade i mångfalden”.

Språken ger oss vår identitet och är en del av ett gemensamt arv. De bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra människor, länder och kulturer. En bra flerspråkighetspolicy kan ge människor ett bättre liv: det blir lättare att få jobb och man kan bättre utnyttja tjänster och rättigheter. En fördjupad dialog mellan kulturer och ökad social sammanhållning bidrar dessutom till solidaritet.

EU har nu 440 miljoner invånare, 27 medlemsländer och 24 officiella språk, några av dem världsspråk, med tre olika alfabet. Ytterligare runt 60 regionala språk och minoritetsspråk är också en del av EU:s kulturarv. Dessutom har vi ett stort antal invandrarspråk som talas av människor från de minst 175 olika nationaliteter som är bosatta i EU.

Den språkliga mångfalden slås fast i artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Respekten för rättigheterna för personer som tillhör minoriteter är en av EU:s grundprinciper. Stadgan förbjuder också diskriminering på grund av tillhörighet till nationell minoritet och föreskriver att EU ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.

EU har emellertid inga allmänna befogenheter när det gäller minoriteter, särskilt inte i frågor om definitionen av en nationell minoritet, erkännandet av status som minoritet, deras självbestämmande och autonomi eller om användning av regionala språk och minoritetsspråk. Det är medlemsländernas ansvar.

Vad har man gjort hittills?

Varje år den 26 september firas Europeiska språkdagen av EU-kommissionen, Europarådet, Europeiska centrumet för moderna språk, språkinstitut och människor i hela Europa. Med olika evenemang vill man främja språklig mångfald och språkinlärning.

EU:s utbildningsprogram har bidragit till finansieringen av olika språkprojekt och kommer att göra så även i framtiden. Programmet för livslångt lärande 2007–2013 var bland annat inriktat på språkinlärning och språklig mångfald. Det gav stöd till nätverk för utveckling av språkstrategier och multilaterala projekt för spridning av språkinlärningsmaterial.

Det nuvarande programmet Erasmus+ (2014–2020) har språkinlärning och språklig mångfald som en av sina prioriteringar. Alla språk kan få stöd genom projekt och strategiska partnerskap som delfinansieras av Erasmus+. Du hittar exempel på språkprojekt i projektdatabasen.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa stöder översättning av litterära verk för att värna språklig mångfald i EU och ge fler människor tillgång till utländsk översatt litteratur.