×

Zahvaljujemo se vam za obisk novega spletišča o izobraževanju in usposabljanju.  Večina strani je trenutno na voljo samo v angleščini,  vendar je v teku prevajanje spletišča v 23 uradnih jezikov EU.   Strani bomo posodobili, takoj ko bodo prevodi na voljo.

Jezikovna različnost

Sožitje številnih jezikov v Evropi dobro ponazarja prizadevanje Evropske unije za temeljno vrednoto evropskega povezovanja: združeni v različnosti.

Za kaj gre

Sožitje številnih jezikov v Evropi dobro ponazarja prizadevanje Evropske unije za temeljno vrednoto evropskega povezovanja: združeni v različnosti,.

Jeziki določajo osebno identiteto, vendar so tudi del skupne dediščine. So most do drugih ljudi, drugih dežel in kultur ter omogočajo medsebojno razumevanje. Uspešna politika večjezičnosti lahko okrepi življenjske priložnosti državljank in državljanov: poveča njihovo zaposljivost, olajša dostop do storitev in pravic, ter spodbuja solidarnost prek medkulturnega dialoga in socialne kohezije.

EU ima zdaj 440 milijonov državljanov, 27 držav članic, tri pisave in 24 uradnih jezikov, od katerih jih je nekaj razširjenih po vsem svetu. V dediščino EU sodi tudi približno 60 drugih jezikov, ki se govorijo v določenih regijah ali jih govorijo določene skupine ljudi. Poleg tega so številne jezike s seboj prinesli tudi priseljenci; v EU predvidoma živi vsaj 175 narodnosti.

Jezikovna raznolikost je zapisana v členu 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Spoštovanje pravic pripadnikov manjšin je ena od temeljnih vrednot Evropske unije. Poleg tega Listina EU o temeljnih pravicah prepoveduje diskriminacijo na podlagi pripadnosti narodnostni manjšini in zagotavlja spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti v Uniji.

Vendar Komisija nima splošnih pristojnosti v zvezi z manjšinami. Komisija zlasti nima pristojnosti v zvezi z opredelitvijo narodne manjšine, priznavanjem statusa manjšin, njihovim samoodločanjem in samostojnostjo ali z ureditvijo, ki ureja uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov, za katere so odgovorne države članice.).

Dosedanji ukrepi

Vsako leto na evropski dan jezikov, 26. septembra, Evropska komisija skupaj s Svetom Evrope, Evropskim centrom za moderne jezike, ter jezikovnimi ustanovami ter državljankami in državljani Evrope na različnih dogodkih in prireditvah opozarja na jezikovno različnost ter učenje jezikov.

Izobraževalni programi EU so vedno zagotavljali, in bodo tudi v prihodnje, sredstva za projekte učenja jezikov. Program vseživljenjskega učenja 2007–2013 je učenju jezikov in jezikovni različnosti namenil pomemben del sredstev. Podprl je omrežja, ki prispevajo k razvoju jezikovnih politik, ter večstranske projekte za pripravo učnega gradiva, ki je javno dostopno.

Med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami sedanjega programa Erasmus + (2014–2020) je spodbujanje učenja jezikov in jezikovne različnosti. Vsi jeziki lahko prejmejo podporo prek projektov in strateških partnerstev, ki jih sofinancira Erasmus+. Primeri jezikovnih projektov so na voljo v podatkovni zbirki o rezultatih projektov.

Program EU za kulturo Ustvarjalna Evropa  podpira književno prevajanje s ciljem omogočiti čim več ljudem dostop do književnih del in ohranjati jezikovno različnost v EU.