×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Jazyková rozmanitosť

Harmonické spolunažívanie mnohých jazykov v Európe symbolizuje ašpiráciu Európskej únie zjednotiť sa v rozmanitosti, čo je jedným zo základných kameňov európskeho projektu.

O čo ide?

Harmonické spolunažívanie mnohých jazykov v Európe symbolizuje ašpiráciu Európskej únie zjednotiť sa v rozmanitosti, čo je jedným zo základných kameňov európskeho projektu.

Jazyky definujú osobné identity, ale zároveň sú súčasťou spoločného dedičstva. Môžu slúžiť ako most k iným ľuďom, sprístupniť nám iné krajiny a kultúry a podporovať vzájomné porozumenie. Úspešná politika viacjazyčnosti môže zlepšiť životné šance občanov: môže zvýšiť ich zamestnateľnosť, uľahčiť prístup k službám a právam a prispieť k solidarite prostredníctvom intenzívnejšieho medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti.

V súčasnosti má EÚ 440 miliónov občanov, 27 členských štátov, 3 abecedy a 24 úradných jazykov, pričom niektoré z nich sú rozšírené na celom svete. Súčasť dedičstva EÚ tvorí aj ďalších približne 60 jazykov, ktorými sa hovorí v určitých regiónoch alebo skupinách. Široké spektrum jazykov so sebou navyše priniesli prisťahovalci. Odhaduje sa, že v krajinách EÚ je v súčasnosti zastúpených najmenej 175 národností.

Jazyková rozmanitosť je zakotvená v článku 22 Charty základných práv Európskej únie („Rešpektovanie práv ‚príslušníkov menšín‘ predstavuje jednu zo základných hodnôt Európskej únie. Charta základných práv Európskej únie navyše zakazuje diskrimináciu na základe príslušnosti k národnostnej menšine a zakotvuje rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti Úniou.

Komisia však v súvislosti s menšinami nemá nijaké všeobecné právomoci. Predovšetkým do jej pôsobnosti nepatria otázky, ktoré súvisia s vymedzením pojmu národnostnej menšiny, uznávaním statusu menšín, ich sebaurčením a autonómiou alebo režimom, ktorým sa riadi používanie regionálnych alebo menšinových jazykov. Tieto otázky patria do právomoci členských štátov.“).

Aké kroky sa v súčasnosti podnikajú?

Každý rok počas Európskeho dňa jazykov (26. septembra) spojí Európska komisia svoje sily s Radou Európy, Európskym centrom pre moderné jazyky, jazykovými inštitúciami a občanmi v celej Európe, aby prostredníctvom rôznych podujatí a akcií propagovali jazykovú rozmanitosť a učenie sa jazykov.

Prostredníctvom vzdelávacích programov EÚ vždy podporovala financovanie projektov zameraných na učenie sa jazykov. Táto podpora bude pokračovať aj naďalej. V rámci programu celoživotného vzdelávania na roky 2007 – 2013 sa osobitná časť venovala učeniu sa jazykov a jazykovej rozmanitosti. Prostredníctvom nej sa podporovali siete, ktoré prispievajú k tvorbe jazykových politík, ako aj mnohostranné projekty, v rámci ktorých boli vypracované a následne sprístupnené širokej verejnosti učebné materiály na štúdium jazykov.

Jednou z ústredných priorít súčasného programu Erasmus+ (2014 – 2020) je podpora učenia sa jazykov a jazykovej rozmanitosti. Z projektov a strategických partnerstiev spolufinancovaných z projektu Erasmus+ možno podporovať všetky jazyky. Príklady jazykových projektov nájdete v databáze výsledkov projektov.

Program EÚ v oblasti kultúry Kreatívna Európa podporuje umelecký preklad s cieľom poskytnúť širšej verejnosti prístup k literárnym dielam a zachovať v EÚ kultúrnu rozmanitosť.