×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Taalverscheidenheid

De harmonieuze co-existentie van allerlei talen in Europa is een krachtig symbool van het streven van de EU naar eenheid in verscheidenheid, een van de hoekstenen van het Europese project.

Waar gaat het om?

De harmonieuze co-existentie van allerlei talen in Europa is een krachtig symbool van het streven van de EU naar eenheid in verscheidenheid, een van de hoekstenen van het Europese project.

Talen bepalen je identiteit, maar maken ook deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed. Zij kunnen een brug slaan naar andere mensen, toegang geven tot andere landen en culturen, en het wederzijdse begrip bevorderen. Een geslaagd meertaligheidsbeleid kan de burger meer kansen geven in het leven: betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, betere toegang tot diensten en rechten en grotere solidariteit door een versterkte interculturele dialoog en sociale samenhang.

De EU heeft nu 440 miljoen inwoners, 27 lidstaten, 3 alfabetten en 24 officiële talen, waarvan sommige in de hele wereld worden gesproken. Maar daarnaast zijn er nog zo’n 60 andere Europese talen die deel uitmaken van het Europese erfgoed en gesproken worden in bepaalde regio’s of door bepaalde groepen. Bovendien hebben immigranten allerlei verschillende talen meegebracht; geschat wordt dat inmiddels minstens 175 verschillende nationaliteiten binnen de grenzen van de EU vertegenwoordigd zijn.

De taalkundige verscheidenheid is vastgelegd in artikel 22 van het Europees Handvest van de grondrechten. Ook de eerbiediging van de rechten van personen die tot minderheden behoren is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Voorts verbiedt het Handvest van de grondrechten discriminatie op grond van het behoren tot een nationale minderheid en voorziet het in de eerbiediging door de EU van culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.

De Commissie Unie heeft echter geen algemene bevoegdheden wat minderheden betreft. De Commissie is met name niet bevoegd voor de definitie van het begrip nationale minderheid, de erkenning van de status van minderheden, hun zelfbeschikking en autonomie of de regeling inzake het gebruik van regionale of minderheidstalen, aangelegenheden die alle onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

Wat wordt er al gedaan?

Ieder jaar op 26 september, de Europese Dag van de talen, bundelen de Europese Commissie, de Raad van Europa, het Europees centrum voor moderne talen, taleninstituten en burgers in Europa hun krachten om de taalverscheidenheid en het leren van talen te bevorderen door allerlei evenementen en activiteiten.

De onderwijsprogramma’s van de EU hebben altijd projecten op het gebied van het leren van talen gesubsidieerd, en dat zal zo blijven. Een deel van het programma Een leven lang leren (2007-2013) was gewijd aan het leren van talen en de taalkundige verscheidenheid. Zo werden netwerken voor de uitbouw van het talenbeleid ondersteund, net als multilaterale projecten om lesmateriaal te ontwikkelen en op grote schaal te verspreiden.

Ook het huidige Erasmus+-programma (2014-2020) promoot het leren van talen en taalkundige diversiteit. Het is zelfs een van de overkoepelende prioriteiten. Alle talen kunnen worden ondersteund via projecten en strategische partnerschappen, medegefinancierd door Erasmus+. Voorbeelden van taalprojecten zijn te vinden in de database van projectresultaten.

Vanuit het cultuurprogramma Creative Europe steunt de EU dan weer literaire vertaling om meer mensen toegang te geven tot allerlei literaire werken en de taalkundige verscheidenheid in de EU in stand te houden.