×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Kalbų įvairovė

Darnus daugelio kalbų sambūvis Europoje – galingas ES siekio būti vieningiems įvairovėje simbolis ir vienas kertinių Europos projekto akmenų.

Bendroji informacija

Darnus daugelio kalbų sambūvis Europoje – galingas ES siekio būti vieningiems įvairovėje simbolis ir vienas kertinių Europos projekto akmenų.

Kalbos – ne tik asmens tapatybės, bet ir bendro paveldo dalis. Jos sieja žmones, nutiesia tiltus į kitas tautas, šalis ir kultūras, padeda suprasti vieniems kitus. Sėkminga daugiakalbystės politika gali piliečiams atverti daugiau galimybių – jiems gali būti lengviau įsidarbinti, naudotis paslaugomis ir teisėmis ir per aktyvesnį kultūrų dialogą bei socialinę sanglaudą stiprinti solidarumą.

Šiuo metu ES yra 500 mln. piliečių, 28 valstybės narės, vartojamos 3 abėcėlės ir 24 oficialiosios kalbos. Kai kuriomis iš jų kalbama visame pasaulyje. Dar maždaug 60 kalbų priklauso ES paveldui, jos vartojamos tam tikruose regionuose arba tam tikrų grupių. Be to, Europos kalbų kraitį savo kalbomis papildė imigrantai – manoma, kad dabar ES gyvena bent 175 tautybių atstovai.

Kalbų įvairovė įtvirtinta Europos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnyje („pagarba mažumoms priklausančių asmenų teisėms yra viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Be to, pagal ES pagrindinių teisių chartiją draudžiama diskriminacija dėl priklausymo tautinei mažumai, joje taip pat įtvirtinta nuostata dėl pagarbos Sąjungos kultūrų, religijų ir kalbų įvairovei.

Tačiau Komisija neturi bendrųjų įgaliojimų mažumų atžvilgiu. Konkrečiai – Komisija neturi įgaliojimų dėl klausimų, susijusių su tautinės mažumos sąvokos apibrėžtimi, mažumų statuso pripažinimu, jų apsisprendimu ir autonomija arba regiono ar mažumos kalbų vartojimo tvarka; už tai yra atsakingos valstybės narės.“)http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-un...

Kas daroma?

Kasmet rugsėjo 26-ąją, Europos kalbų dieną, Europos Komisija kartu su Europos Taryba, Europos šiuolaikinių kalbų centru, kalbų įstaigomis ir Europos piliečiais įvairiuose renginiuose skatina kalbų įvairovę ir kalbų mokymąsi.

ES švietimo programose visuomet buvo ir bus numatyta kalbų mokymosi projektų finansavimo parama. 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programoje buvo speciali kalbų mokymuisi ir kalbų įvairovei skirta dalis. Pagal ją buvo remiami tinklai, prisidedantys prie kalbų politikos rengimo, taip pat daugiašaliai projektai, pagal kuriuos kuriama ir visuomenei pateikiama kalbų mokymosi medžiaga.

Dabartinėje programoje „Erasmus+“ (2014–2020 m.) kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas yra vienas pagrindinių prioritetų. Visos kalbos gali būti remiamos įgyvendinant programos „Erasmus+“ bendrai finansuojamus projektus ir strateginę partnerystę. Su kalbomis susijusių projektų pavyzdžių galima rasti Projektų rezultatų duomenų bazėje.

Pagal ES kultūros programą Kūrybiška Europa remiamas grožinės literatūros kūrinių vertimas, siekiant, kad juos galėtų skaityti daugiau žmonių, taip pat palaikant ES kalbų įvairovę.