×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Éagsúlacht Teangacha

An chaoi a n-éiríonn le líon mór teangacha maireachtáil le chéile san Eoraip, is siombail chumhachtach é den ardaidhm atá ag an Aontas Eorpach bheith aontaithe san éagsúlacht, ceann de bhunchlocha an tionscadail Eorpaigh.

Cad atá i gceist?

An chaoi a n-éiríonn le líon mór teangacha maireachtáil le chéile san Eoraip, is siombail chumhachtach é den ardaidhm atá ag an Aontas Eorpach bheith aontaithe san éagsúlacht, ceann de bhunchlocha an tionscadail Eorpaigh.

Is míniú ar fhéiniúlachtaí pearsanta iad teangacha, ach is cuid dár gcomhoidhreacht freisin iad. Osclaíonn siad an bealach le teagmháil a dhéanamh le daoine agus le teacht ar thíortha agus ar chultúir eile, rud a spreagann comhthuiscint. Is féidir le beartas rathúil ilteangachais deiseanna níos fearr a chruthú do shaoránaigh sa saol: beidh seans níos fearr acu post a fháil, beidh fáil níos éasca ar sheirbhísí agus ar chearta, agus cuirfidh sé leis an dlúthpháirtíocht trí phlé idirchultúrtha agus comhtháthú sóisialta breise a chur chun cinn.

San Aontas Eorpach anois, tá 440 milliún saoránach, 27 mBallstát, 3 aibítir agus 24 theanga oifigiúla (roinnt acu a úsáidtear ar fud an domhain). Tá isteach is amach le 60 teanga eile ina ndlúthchuid d'oidhreacht an Aontais Eorpaigh agus tá siad á labhairt i réigiúin faoi leith nó ag grúpaí faoi leith. Lena chois sin, tá lear mór teangacha á labhairt ag inimircigh; meastar go bhfuil 175 náisiúntacht ar a laghad ina gcónaí laistigh de theorainneacha an Aontais.

Tá an éagsúlacht teangacha cumhdaithe in Airteagal 22 den Chairt Eorpach um Chearta Bunúsacha ("Tá sé ar cheann de luachanna bunaidh an Aontais Eorpaigh 'cearta na ndaoine a bhaineann le mionlaigh' a urramú. Ina theannta sin, cuirtear cosc le Cairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha ar idirdhealú atá bunaithe ar bhallraíocht i mionlach náisiúnta agus déantar foráil ann d’urraim an Aontais ar éagsúlacht chultúrtha, reiligiúnach agus teanga.

Níl aon chumhachtaí ginearálta ag an gCoimisiún, áfach, i ndáil le mionlaigh. Níl aon inniúlacht ag an gCoimisiún i dtaca le nithe a bhaineann le mionlach náisiúnta a shainmhíniú, aitheantas do stádas mionlach, a bhféinchinntiúcháin agus a neamhspleáchais ná don chóras lena rialaítear úsáid teangacha réigiúnacha nó mionlaigh, a thagann faoi fhreagracht na mBallstát.").

Céard atá á dhéanamh?

Lá Eorpach na dTeangacha, an 26 Meán Fómhair gach bliain, eagraíonn an Coimisiún Eorpach imeachtaí éagsúla i gcomhar le Comhairle na hEorpa, Lárionad Eorpach na Nuatheangacha, institiúidí teanga agus saoránaigh ar fud na hEorpa chun an éagsúlacht teangacha agus foghlaim teangacha a chur chun cinn.

Ba ghnách i gcónaí ag an Aontas Eorpach maoiniú a thabhairt do thionscadail foghlama teanga agus leanfar den tacaíocht sin sna cláir oideachais. Bhí cuid ar leith den Chlár Foghlama ar Feadh an tSaoil (2007-2013) a bhí dírithe ar fhoghlaim teangacha agus ar éagsúlacht teangacha. Tugadh tacaíocht do líonraí a chabhraíonn le beartais teanga a fhorbairt agus do thionscadail iltaobhacha a fhorbraíonn ábhar foghlama teanga, ag cur ar fáil do phobal mór é.

Is tosaíocht mhór é sa chlár Erasmus+ atá ann faoi láthair (2014-2020) foghlaim teangacha agus éagsúlacht teangacha a chur chun cinn. Is féidir tacú leis na teangach ar fad trí thionscadail agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, atá cómhaoinithe ag Erasmus +. Is féidir samplaí de gach tionscadal teanga atá maoinithe ag Erasmus+ a fháil i mBunachar na dtorthaí ar Erasmus+.

Tugann an clár cultúir Eoraip na Cruthaitheachta tacaíocht don aistriúchán liteartha le go mbeidh fáil níos leithne ag an bpobal ar shaothair litríochta agus le héagsúlacht teangacha a chosaint san Aontas Eorpach.