×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Keeleline mitmekesisus

Paljude keelte harmooniline kooseksisteerimine Euroopas sümboliseerib Euroopa projekti ühte nurgakivi – püüdlust olla ühinenud mitmekesisuses.

Millega on tegemist?

Paljude keelte harmooniline kooseksisteerimine Euroopas sümboliseerib Euroopa projekti ühte nurgakivi – püüdlust olla ühinenud mitmekesisuses.

Keeled määratlevad inimeste identiteedi, kuid moodustavad ka osa ühisest pärandist. Keeled saavad olla sillaks erinevate inimeste vahel ning tagada juurdepääsu teistele riikidele ja kultuuridele, edendades vastastikust mõistmist. Edukas mitmekeelsuspoliitika võib anda kodanikele elus rohkem valikuvõimalusi: see võib tugevdada nende tööalast konkurentsivõimet, hõlbustada juurdepääsu teenustele ja oma õiguste kasutamist ning suurendada solidaarsust tihedama kultuuridevahelise dialoogi ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kaudu.

ELis on nüüd 440 miljonit kodanikku, 27 liikmesriiki, kolm tähestikku ja 24 ametlikku keelt, millest mõnda räägitakse kogu maailmas. Euroopa Liidu pärandisse kuulub veel umbes 60 keelt, mida kõneldakse konkreetsetes piirkondades või konkreetsetes rahvusrühmades. Lisaks sellele on sisserändajad toonud kaasa palju erinevaid keeli. Euroopa Liidus elab praegu hinnanguliselt vähemalt 175 rahvuse esindajaid.

Keeleline mitmekesisus on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22 (Liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Lisaks sellele on Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt keelatud vähemuste hulka kuuluvate isikute diskrimineerimine.

Siiski ei ole komisjonil vähemustega seoses üldisi volitusi. Eelkõige puudub komisjonil pädevus seoses teemadega, mis puudutavad rahvusvähemuse mõistet, vähemuse staatuse tunnustamist, nende enesemääramist ja autonoomiat ning piirkondlike või vähemuskeelte kasutamise juhtimise korda, mis kuulub liikmesriikide pädevusse.).http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-un...

Mida selles valdkonnas tehakse?

Iga aasta 26. septembril, Euroopa keelepäeval, ühendab Euroopa Komisjon oma jõud Euroopa Nõukogu, Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse, keeleinstituutide ja kodanikega kogu Euroopas, et edendada keelelist mitmekesisust ning keeleõpet erinevate ürituste ja sündmuste kaudu.

ELi haridusprogrammid on alati toetanud keeleõppeprojektide rahastamist ning teevad seda ka edaspidi. Elukestva õppe programm (2007−2013) sisaldas konkreetset keeleõppele ja keelelisele mitmekesisusele pühendatud osa. See toetas võrgustikke, mis aitavad kaasa keelepoliitika kujundamisele, samuti mitmepoolseid projekte, mille raames töötatakse välja keeleõppematerjale ning tehakse need kättesaadavaks laiemale üldsusele.

Praeguses programmis Erasmus+ (2014−2020) on keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine üks põhiprioriteete. Kõiki keeli saab toetada projektide ja strateegiliste partnerluste kaudu, mida kaasrahastatakse programmist Erasmus+. Näiteid keeleprojektidest võib leida projektitulemuste andmebaasist.

ELi kultuuriprogrammi „Loov Euroopa“ raames toetatakse kirjanduse tõlkimist, et anda suuremale hulgale inimestele juurdepääs kirjandusteostele ning säilitada keeleline mitmekesisus ELis.