×

Tak fordi du besøger det nye website for uddannelse og kurser. De fleste af siderne findes endnu kun på engelsk, men vi er i gang med at oversætte alt indhold på sitet til de andre 23 officielle EU-sprog. Vi opdaterer siderne, efterhånden som oversættelserne bliver klar.

Sproglig mangfoldighed

Den harmoniske sameksistens mellem mange sprog i Europa er et markant symbol på EU's ønske om at være forenet i mangfoldighed, som er en af hjørnestenene i det europæiske projekt.

Hvad går sproglig mangfoldighed ud på?

Den harmoniske sameksistens mellem mange sprog i Europa er et markant symbol på EU's ønske om at være forenet i mangfoldighed, som er en af hjørnestenene i det europæiske projekt.

Sprog er med til at definere vores personlige identitet, men er også en del af det fælles arvegods. De bygger bro mellem mennesker og åbner døre til andre lande og kulturer, fordi de fremmer gensidig forståelse. En vellykket politik til fremme af flersprogethed kan betyde et rigere liv for den enkelte borger. Den kan nemlig føre til bedre chancer for at få et job, lettere adgang til tjenesteydelser og rettigheder og større solidaritet, fordi den styrker den interkulturelle dialog og sammenhængskraften i samfundet.

Der er nu 440 millioner borgere i EU, 27 medlemslande, tre alfabeter og 24 officielle sprog, hvoraf nogle er verdenssprog. Omkring 60 andre sprog er også en del af EU's kulturelle ballast og tales i bestemte regioner eller af bestemte grupper. Dertil kommer de mange sprog, som indvandrerne har bragt med sig. Det anslås, at der nu er mindst 175 nationaliteter repræsenteret inden for EU's grænser.

Den sproglige mangfoldighed er fastlagt i artikel 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idét "respekten for rettigheder for personer, der tilhører mindretal" er en af EU's grundlæggende værdier. Dertil kommer, at charteret forbyder forskelsbehandling på grund af tilhørsforhold til et nationalt mindretal og sikrer, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed.

Kommissionen har imidlertid ingen generelle beføjelser med hensyn til mindretal. F.eks. har Kommissionen ingen kompetence i spørgsmål om definitionen af, hvad der er et nationalt mindretal, om anerkendelsen af mindretals status, om deres selvbestemmelse og autonomi eller om ordninger for brugen af regionale sprog og mindretalssprog. Disse forhold hører alle under medlemslandenes ansvarsområde.

Hvad gør EU på området?

Hvert år i forbindelse med den europæiske sprogdag den 26. september slår Kommisionen sig sammen med Europarådets europæiske center for moderne sprog og sproginstitutioner og borgere i hele Europa om at organisere en række arrangementer og begivenheder, der fremmer sproglig mangfoldighed og sprogindlæring.

EU's uddannelsesprogrammer har altid ydet og vil fortsat yde støtte til sprogindlæringsprojekter. En del af programmet for livslang læring 2007-2013 var dedikeret til sprogindlæring og sproglig mangfoldighed. Programmet støttede netværk, som medvirkede til udviklingen af sprogpolitikker, og multilaterale projekter, som udarbejdede materialer til sprogindlæring og gjorde dem tilgængelige for et bredere publikum.

Under det nuværende Erasmus+-program (2014-2020) er fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed en af de overordnede prioriteter. Alle sprog kan få støtte gennem projekter og strategiske partnerskaber, som medfinansieres af Erasmus+. Du kan finde eksempler på sprogprojekter i databasen over projektresultater.

EU's kulturprogram Et Kreativt Europa støtter litterær oversættelse for at give flere mennesker adgang til litterære værker og bevare den sproglige mangfoldighed i EU.