×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Езиково многообразие

Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа е ярък символ на амбициите на Европейския съюз да бъде единен в многообразието — един от основополагащите принципи на европейския проект.

За какво става въпрос?

Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа е ярък символ на амбициите на Европейския съюз да бъде единен в многообразието — един от основополагащите принципи на европейския проект.

Езиците са определящи за нашата идентичност, но също така са и елемент на общо наследство. Те могат да служат като мост към други хора и да отварят врати към други страни и култури, като насърчават взаимното разбиране. Една успешна политика в областта на многоезичието може да увеличи възможностите в живота на гражданите. Такава политика може да повиши тяхната пригодност за заетост, да улесни достъпа до услуги и упражняването на права и да допринесе за солидарността чрез насърчаване на междукултурния диалог и социалното сближаване.

Днес ЕС има 440 милиона граждани, 27 държави членки, 3 азбуки и 24 официални езика, някои от които със световна значимост. Близо 60 други езика са също част от наследството на ЕС и се говорят в конкретни региони или от конкретни групи. Освен това имигрантите донасят със себе си нови езици. Според изчисления понастоящем в границите на ЕС има поне 175 националности.

Езиковото многообразие е застъпено в член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Зачитането на правата на лицата, които принадлежат към малцинства, съставлява една от основните ценности на Европейския съюз. Освен това с Хартата на основните права на ЕС се забранява всяка форма на дискриминация, основана на принадлежност към национално малцинство, и се предвижда зачитането от Съюза на културното, религиозното и езиковото многообразие.

Въпреки това Комисията не разполага с общи правомощия по отношение на малцинствата. По-конкретно Комисията не разполага с правомощия по въпросите, засягащи определението за национално малцинство, признаването на статута на малцинствата, тяхното самоопределяне и автономност или режима, уреждащ използването на регионални или малцинствени езици. Всички те попадат в сферата на компетентност на държавите членки.“).

Какво се прави?

Всяка година на 26 септември, по случай Европейския ден на езиците, Европейската комисия обединява сили със Съвета на Европа, Европейския център за съвременни езици, езикови институции и граждани от цяла Европа за насърчаване на езиковото многообразие и изучаването на езици чрез различни прояви.

Образователните програми на ЕС винаги са оказвали и ще продължат да оказват подкрепа за финансирането на проекти за изучаване на езици. В програмата за учене през целия живот за периода 2007—2013 г. има специално направление за изучаване на чужди езици и езиково многообразие. Чрез нея бяха подкрепени мрежи, които допринасят за разработване на езикови политики, както и многостранни проекти за разработване на материали за езиково обучение и предоставянето им на широка аудитория.

В настоящата програма „Еразъм+“ (2014—2020 г.) насърчаването на изучаването на езици и езиковото многообразие е един от основните приоритети. Всички езици могат да бъдат подкрепяни чрез проекти и стратегически партньорства, съфинансирани по програма „Еразъм+“. Примери за езикови проекти могат да бъдат намерени в базата данни с резултати от проекти.

Програмата на ЕС за култура Творческа Европа подкрепя литературния превод, за да се даде достъп на хората до литературни творби и да се поддържа езиковото многообразие в Европа.