This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Conference Interpretation

Euroopan komission tulkkauksen pääosaston tehtävänä on tarjota laadukkaita tulkkauspalveluja, jotka mahdollistavat monikielisen viestinnän EU:n päättävien elinten kokouksissa. Jotta saatavilla olisi riittävästi päteviä konferenssitulkkeja, pääosasto tukee tulkkikoulutusohjelmia, joiden opetussuunnitelma ja pedagogiset käytännöt täyttävät tiukat kriteerit. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten kanssa EU:n jäsenmaissa ja ehdokasmaissa sekä EU:n ulkopuolella, jos se on EU-elinten tarpeiden vuoksi perusteltua. Yhteistyö voidaan aloittaa tai lopettaa milloin tahansa.

Yhteistyö EU-maiden ja EU:n ehdokasmaiden korkeakoulujen kanssa

Yhteistyökriteerit

Koulutusohjelman rakenne ja organisointi

Konferenssitulkkaus kansainvälisissä järjestöissä eroaa monin tavoin muissa yhteyksissä tarjottavista kielipalveluista. Tulkkauksen pääosaston sisäisessä tulkkikoulutuksessa ja tulkkaustutkinnon suorittaneiden testauksessa on havaittu, että vain erittäin tiukat vaatimukset täyttävät koulutusohjelmat antavat tulkeille kunnollisen ammattitaidon.

Hyvän konferenssitulkkikoulutusohjelman opiskelijavalinta on tiukka. Valinnassa arvioidaan muun maussa hakijoiden äidinkielen ja vieraiden kielten taito, viestintä- ja esiintymistaidot, analyyttiset kyvyt ja yleistieto. Tulkkikoulutus ei ole tieteellistä koulutusta eikä kielikoulutusta.

Tulkkeja kouluttavien korkeakoulujen toivotaan noudattavan seuraavia ohjeita, jotka perustuvat alan johtavien oppilaitosten ja EU:n toimielinten yhdessä laatimaan European Master’s in Conference Interpreting (EMCI) -opetussuunnitelmaan.

  • Konferenssitulkkien koulutus järjestetään osana maisterintason opintoja tai jatko-opintoja (ja organisoidaan mieluiten erillään kielten ja kääntämisen oppiaineista).
  • Opetussuunnitelma ja muut olennaiset tiedot koulutuksesta ovat julkisia ja julkaistaan verkossa.
  • Koulutusohjelmaan voivat hakea minkä tahansa alan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vaadittu kielitaito ja jotka läpäisevät soveltuvuuskokeen. Opiskelijavalinta ja koulutuksen läpäiseminen perustuvat yksinomaan laadullisiin eivätkä määrällisiin kriteereihin.
  • Valtaosa koulutuksesta on simultaani- ja konsekutiivitulkkauksen käytännön harjoittelua.
  • Koulutusta antavat ammattitulkit, joiden toivotaan olevan EU:n toimielimiin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin akkreditoituja konferenssitulkkeja.
  • Myös koulutusohjelman koordinaattori on alan ammattilainen, jolla on valtuudet järjestää opetus asianmukaisesti ja joka voi vaikuttaa suoraan opetussuunnitelman sisältöön ja kehittämiseen.
  • Tulkkien loppukokeiden arvostelupaneeli koostuu koulutusohjelman kouluttajista ja ulkopuolisista arvioijista, jotka ovat ammatissa toimivia konferenssitulkkeja.
  • Koulutusohjelman hyväksyttävä suorittaminen edellyttää sekä simultaani- että konsekutiivitulkkauskokeen suorittamista samassa koetilaisuudessa.
  • Loppukokeen läpäisseiden ammattitaito täyttää EU:n toimielinten akkreditointikokeen vaatimukset.

 

EU:n toimielinten tulkkitarpeet

Jos koulutusohjelma täyttää vaatimukset, tulkkauksen pääosasto voi antaa sen toteuttamista varten pedagogista ja/tai taloudellista tukea. Tuki riippuu resurssien saatavuudesta ja toimielinten nykyisistä ja tulevista rekrytointitarpeista. Yhteistyö tämänhetkisten kumppanikorkeakoulujen kanssa kattaa toistaiseksi tulkkauksen pääosaston tarpeet. Kumppaniluetteloa (ks. kohta ”Yhteistyöoppilaitokset”) päivitetään säännöllisesti.

EU-elinten tulkkitarpeiden mukaan tulkkauksen pääosasto voi tehdä yhteistyötä myös sellaisten oppilaitosten kanssa, joiden tulkkikoulutusohjelma ei vielä täytä vaatimuksia. Yhteistyössä voivat olla mukana myös kohdemaan viranomaiset.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden korkeakoulujen kanssa

Yhteistyöoppilaitosten joukossa on myös EU:n ulkopuolisten maiden korkeakouluja, joissa voi suorittaa konferenssitulkin koulutuksen. Yhteistyö liittyy usein kansainvälisiin yhteistyöohjelmiin ja/tai EU:n toimielinten ja niiden tulkkausyksiköiden tarpeisiin.

Yhteistyökorkeakoulut

Vastuuvapauslauseke: Luettelossa mainitut tulkkikoulutusta antavat korkeakoulut eivät ole automaattisesti oikeutettuja minkäänlaiseen tukeen. Euroopan komissio ei vastaa luettelossa mainittujen korkeakoulujen tulkkikoulutusohjelmien laadusta.

Kansainvälisen konferenssitulkkien liiton (AIIC) suositukset tulkkikoulutusohjelman valintaan

 

SCIC–Universities conference

Tulkkauksen pääosasto on vuodesta 1996 alkaen järjestänyt vuosittain kansainvälisen konferenssin, jossa käsitellään tulkkaukseen liittyviä ajankohtaisteemoja. Konferenssiin osallistuu kumppanikorkeakoulujen edustajia EU-maista, EU:n ehdokasmaista, Kiinasta, Venäjältä, Afrikan maista, Kanadasta ja Yhdysvalloista sekä kansainvälisten järjestöjen ja EU:n toimielinten edustajia.

Tapahtuman tavoitteena on levittää tietoa EU:n tulkkausvaatimuksista, edistää verkostoitumista ja herättää keskustelua tulkkaukseen liittyvistä aiheista. 

SCIC–Universities conference 2019 pidettiin Brysselissä 4.–5.4.2019.