Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Uczelnie wyższe

Wiele uczelni wyższych oferuje programy studiów dla tłumaczy konferencyjnych

Zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych jest zapewnienie wielojęzycznej komunikacji w procesie decyzyjnym UE dzięki wysokiej jakości usługom tłumaczenia ustnego. Aby zapewnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych, DG ds. Tłumaczeń Ustnych oferuje pomoc dydaktyczną ograniczonej liczbie uczelni (w krajach UE, krajach kandydujących, a nawet w krajach trzecich, o ile jest to uzasadnione potrzebami instytucji UE), których program nauczania i praktyki pedagogiczne są zgodne z poniższymi kryteriami (lub dokładają starań, by spełnić te kryteria). Współpraca ta może zostać rozpoczęta lub zakończona w dowolnym momencie.

Współpraca z uczelniami w UE i krajach kandydujących

Kryteria współpracy

Struktura i organizacja programu zajęć

Tłumaczenia konferencyjne w organizacjach międzynarodowych są bardzo specyficzne i różnią się od innych form mediacji językowej. Z naszych wieloletnich doświadczeń w szkoleniu tłumaczy etatowych i egzaminowaniu absolwentów uczelni wyższych wynika, że studia w dziedzinie tłumaczenia konferencyjnego muszą spełniać bardzo wysokie standardy, jeżeli mają zapewnić umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu tłumacza słowa żywego.

Wysokiej jakości kształcenie w dziedzinie tłumaczenia ustnego jest procesem niezwykle selektywnym, który zaczyna się od zbadania potencjału kandydata (poziom znajomości języka ojczystego i języków obcych, umiejętności komunikacyjne i występowania przed publicznością, analityczny umysł, wiedza ogólna itp.). Nie jest to kształcenie o charakterze akademickim ani szkoła języków obcych.

Dlatego zachęcamy uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego (zwane dalej „uczelniami”) do przestrzegania tych wytycznych, opartych na programie European Master in Conference Interpreting (EMCI) i opracowanych wspólnie przez najlepsze uczelnie wyższe oraz instytucje UE:

  • Programy studiów powinny być organizowane na poziomie studiów magisterskich lub podyplomowych (najlepiej, jeśli strukturalnie nie są one zależne od wydziałów filologicznych lub kształcących tłumaczy pisemnych).
  • Program nauczania oraz inne istotne informacje na temat programu studiów muszą być ogólnodostępne i publikowane w internecie.
  • Program studiów powinien być otwarty dla absolwentów dowolnych studiów, którzy posiadają odpowiednią znajomość języków w odpowiednim stopniu i osiągnęli odpowiednie wyniki w teście umiejętności. Kryteria decydujące o przyjęciu studenta i o pomyślnym ukończeniu studiów powinny rządzić się wyłącznie zasadą jakości, a nie ilości.
  • Program studiów powinien składać się przede wszystkim z zajęć praktycznych w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego.
  • Zajęcia powinni prowadzić aktywni zawodowo tłumacze konferencyjni, najlepiej z akredytacją instytucji UE lub innych organizacji międzynarodowych.
  • Koordynator programu powinien być również aktywnym zawodowo tłumaczem konferencyjnym oraz mieć niezależność jako pedagog, która pozwoli zapewnić zgodność z wytycznymi i bezpośredni wpływ na opracowywanie i monitorowanie programu nauczania.
  • Na egzaminach końcowych w komisjach egzaminacyjnych muszą zasiadać wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach programu oraz eksperci zewnętrzni, którzy również są czynnymi zawodowo tłumaczami konferencyjnymi.
  • Aby uzyskać dyplom, absolwenci muszą zdać egzamin z obydwu form tłumaczenia ustnego w tym samym czasie.
  • Poziom absolwentów powinien być odpowiedni do spełnienia wymogów testu akredytacyjnego w instytucjach europejskich.

 

Potrzeby instytucji UE

Jeżeli program studiów spełnia określone standardy, DG ds. Tłumaczeń Ustnych może udzielić uczelni wsparcia pedagogicznego lub finansowego, pod warunkiem dostępności zasobów i zgodnie ze swoim planem rozwoju kadr oraz potrzebami w zakresie rekrutacji. Aktualnie współpraca z wymienionymi poniżej uczelniami zaspokaja potrzeby dyrekcji. Lista uczelni będzie regularnie aktualizowana.

Jeżeli program studiów nie spełnia (jeszcze) określonych standardów, DG ds. Tłumaczeń Ustnych może współpracować z uczelnią, w razie potrzeby we współpracy z władzami lokalnymi, jeżeli jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania działów tłumaczenia konferencyjnego instytucji UE.

Współpraca z partnerami z krajów nienależących do UE

Na tej liście mogą pojawić się również programy studiów z zakresu tłumaczenia konferencyjnego organizowane przez uczelnie z krajów spoza UE w związku z programami współpracy międzynarodowej lub z uwzględnieniem potrzeb instytucji UE i ich działów tłumaczenia konferencyjnego.

Lista uczelni wyższych

Zastrzeżenie: to, że program studiów został wpisany na tę listę, nie uprawnia automatycznie organizującej go uczelni do otrzymania jakiegokolwiek wsparcia. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość kształcenia oferowanego w ramach wymienionych na tej liście programów studiów.

Przy wyborze programu studiów należy również zwrócić uwagę na zalecenia opublikowane przez AIIC.

 

Konferencja SCIC-Uczelnie

Od 1996 r. DG ds. Tłumaczeń Ustnych co roku na wiosnę organizuje konferencję SCIC-Uczelnie. Jest to najważniejsze organizowane przez dyrekcję wydarzenie, w którym uczestniczą przedstawiciele środowiska tłumaczeń konferencyjnych: przedstawiciele uczelni partnerskich z krajów UE i krajów kandydujących, Chin, Rosji, Afryki, Kanady i USA, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych i innych instytucji europejskich.

Celem konferencji jest rozpowszechnianie informacji na temat wymogów UE dotyczących tłumaczeń konferencyjnych, a także zapewnienie forum sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu dyskusji dotyczących zagadnień związanych z tłumaczeniem ustnym. 

W 2019 r. konferencja odbyła się 4 i 5 kwietnia w Brukseli. 

 
 
Give feedback on this page

mandatory field