Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Ülikoolid

Paljud ülikoolid koolitavad konverentsitõlke

Suulise tõlke peadirektoraadi ülesandeks on võimaldada ELi otsustusprotsessi keskmes mitmekeelset teabevahetust, osutades kvaliteetseid tõlketeenuseid. Selleks et tagada piisav arv kvalifitseeritud konverentsitõlke, pakub suulise tõlke peadirektoraat koolitusabi piiratud hulgale kursustest (liikmesriikides, kandidaatriikides või isegi kolmandates riikides, kui see on põhjendatud ELi institutsioonide vajadustega), mille õppekava ja pedagoogilised tavad vastavad (või mille eesmärgiks on vastata) allpool nimetatud kriteeriumidele. Selline koostöö võib alata/lõppeda igal ajal.

Koostöö ELi ja kandidaatriikide ülikoolidega

Koostöökriteeriumid

Kursuse ülesehitus ja korraldus

Konverentsitõlge rahvusvahelistes organisatsioonides on väga spetsiifiline ja erineb muudest lingvistilise vahendamise vormidest. Aastatepikkuse institutsioonisisese koolitamise ja ülikoolilõpetanute testimise tulemusel on jõutud järeldusele, et suulise tõlke kursus peab vastama väga kõrgetele standarditele, et koolitada välja kvaliteetsete kutseoskustega suulised tõlgid.

Hea konverentsitõlke alane koolitus on väga selektiivne protsess, mis algab võimalike kandidaatide väljavalimisest (ema- ja võõrkeeleoskus, suhtlus-, esitlus- ja analüüsioskus, üldised teadmised jne) ning ei ole akadeemiline ega mõeldud keelte õppimiseks.

Seega julgustatakse ülikoole ja kõrgharidusasutusi (edaspidi „ülikoolid“) järgima nimetatud suuniseid, mis põhinevad Euroopa konverentsitõlke magistriprogrammi (European Master´s in Conference Interpreting – EMCI) õppekaval, mille on ühiselt välja töötanud juhtivad ülikoolid ja ELi institutsioonid.

  • Kursused tuleb korraldada magistri- või doktoriõppe tasandil (eelistatavalt struktuuriliselt keele- või tõlkeosakonnast sõltumatud).
  • Kursuse õppekava ja muu asjakohane teave peab olema avalik ja avaldatud veebis.
  • Kursusele võib võtta vastu kõigi erialade ülikoolilõpetanuid, kellel on asjakohased keeleteadmised ja kes sooritavad edukalt võimekustesti. Vastuvõtukriteeriumide ja kursuse korraldamise puhul tuleks kohaldada kvaliteedi (mitte kvantiteedi) tagamise põhimõtteid.
  • Kursus peaks peamiselt hõlmama nii sünkroon- kui ka järeltõlke praktikat.
  • Koolitajateks peaksid olema kõnealusel kutsealal tegutsevad spetsialistid, eelistatavalt ELi institutsioonide või muude rahvusvaheliste organisatsioonide juures akrediteeritud konverentsitõlgid.
  • Ka kursuse koordinaator peaks olema kutsealal tegutsev pedagoogiliselt sõltumatu spetsialist, et tagada nimetatud tingimuste täitmine. Kursuse koordinaator peaks saama otseselt mõjutada kursuse õppekava väljatöötamist ja seiret.
  • Lõpueksami komisjon peab koosnema programmi koolitajatest ja välishindajatest, kes töötavad samuti konverentsitõlkidena.
  • Ülikoolilõpetajad peavad diplomi saamiseks sooritama samaaegselt nii sünkroon- kui ka järeltõlke eksami.
  • Kursuse lõpetajate kvaliteedi tase peaks vastama Euroopa institutsioonide akrediteerimistesti nõuetele.

 

Teenuse vajadus

Kui kursus vastab kehtestatud nõuetele, võib suulise tõlke peadirektoraat toetada kõnealuse ülikooli jõupingutusi, pakkudes pedagoogilist ja/või rahalist abi (sõltuvalt vahendite olemasolust ning kooskõlas järelkasvu tagamise kava ja värbamisvajadustega). Praegu on suulise tõlke peadirektoraadi vajadused allpool loetletud ülikoolidega tehtava koostöö raames piisavalt kaetud. Seda loetelu vaadatakse korrapäraselt läbi.

Kui kursus ei vasta (veel) nõutud standarditele, võib suulise tõlke peadirektoraat asjaomase ülikooliga siiski koostööd teha, vajaduse korral üheskoos kohalike ametiasutustega, kui see on vajalik ELi tõlketalituste sujuva toimimise seisukohast.

Koostöö kolmandate riikide partneritega

Loetelus võib olla ka kolmandate riikide ülikoolide korraldatavaid konverentsitõlke kursusi, mis on seotud rahvusvaheliste koostööprogrammidega, ning/või ELi institutsioonide ja nende suulise tõlke talituste vajadusi silmas pidades.

Ülikoolide loetelu

Vastutuse välistamine: nimekirja kandmine ei taga kursust korraldavale ülikoolile automaatselt toetust. Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks siin loetletud kursustel pakutava koolituse kvaliteedi eest.

Kursuse valimisel võtke kindlasti arvesse rahvusvahelise konverentsitõlkide liidu (AIIC) avaldatud soovitusi.

 

Suulise tõlke peadirektoraadi korraldatav ülikoolide konverents

Alates 1996. aastast korraldab suulise tõlke peadirektoraat igal kevadel koos ülikoolidega konverentsi. See on meie peadirektoraadi üks aasta tippsündmustest, mille raames kohtuvad asjakohased suulise tõlke huvirühmad: ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide, Hiina, Venemaa, Aafrika riikide, Kanada ja USA partnerülikoolide esindajad, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude Euroopa institutsioonide esindajad.

Konverentsi peamine eesmärk on suurendada teadlikkust ELi suulise tõlke nõuetest ja teavitada osalejaid viimastest arengutest, aga ka rajada võrgustike loomise platvorm ning tekitada elavaid arutelusid ja arvamustevahetusi suulise tõlkega seotud teemadel. 

2019. aasta konverents toimus 4.–5. aprillini Brüsselis. 

 
 
Give feedback on this page

mandatory field