This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Conference Interpretation

Secīgā mutiskā tulkošana

Šis ir ļoti īss secīgās mutiskās tulkošanas apraksts cilvēkiem no malas, un tas neaptver visu. Ir daudz grāmatu par secīgo tulkošanu kopumā un arī par piezīmju rakstīšanu, kur var atrast daudz detalizētāku informāciju.

Secīgā mutiskā tulkošana ir tulkošanas veids, kurā runātājs uzstājas ar runu (vai saka dažus teikumus), bet tulks fiksē piezīmes. Pēc tam tulks atveido to, ko runātājs ir teicis auditorijai. Viņš parasti stāv vai sēž tuvu skaļrunim, izmanto paliktni un pildspalvu, lai veiktu piezīmes, un lieto mikrofonu (ja tāds ir); tikai pēc tam, kad runātājs ir beidzis runāt, runā tulks.

Lai kļūtu par labu secīgās tulkošanas tulku, ir jāspēj ļoti aktīvi klausīties, analizēt runātāja teikto, izdarīt noderīgas piezīmes, kas palīdzēs, runu atveidojot, to atcerēties, kā arī jāspēj norunāt to tā, it kā tā būtu paša runa savā dzimtā valodā.

Trīs galvenās darbības ir šādas:

1) aktīvi klausīties (saprast);

2) analizēt (veikt strukturētas piezīmes);

3) atveidot/reproducēt runāto (runāt).

Tiek liktas lietā dažādas prasmes, kas nav tikai pasīva svešvalodas valodas saprašana.

Secīgās tulkošanas tulkam vispirms ir jāiemācās “aktīvi klausīties”. Tas varētu šķist vienkārši, bet tulki klausās savādāk nekā citi cilvēki (tāpat arī psihoanalītiķi uzklausa cilvēkus īpašā veidā) – jo klausīšanās mērķis ir atšķirīgs. Tulki neklausās, lai reaģētu vai pievienotos sarunai, viņi klausās, lai spētu precīzi un uzticami atcerēties un citā valodā atveidot teikto (un psihoanalītiķi klausās, lai uztvertu norādes, attiecīgu informāciju par sava pacienta garīgo stāvokli).

Lai apgūtu šīs speciālās prasmes, tulki vispirms mācās, kā atveidot runu bez piezīmju izdarīšanas. Runu krājumā iesācējiem domātajā kategorijā ir vairāki šāda veida runu piemēri. Tikai tad, kad tas ir apgūts, viņi mācās piezīmju rakstīšanu.

Piezīmju rakstīšana ir analizēšanas posma otrā daļa – tā prasa spēju sadalīt prioritātes, nošķirt prioritāru un sekundāru informāciju, lai varētu skaidri atzīmēt, kas ir teicis ko, kad kaut kas noticis, (kas, ko, kad, kur, kā), kāds ir runātāja viedoklis utt.. Sadaļā SCICtrain Videos ir vesela, secīgajai tulkošanai veltīta nodaļa. Tīmekļa vietnē ORCIT ir moduļi par secīgo tulkošanu un arī vairāki Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta mācību materiāli.

Trešais un pēdējais “reproducēšanas” posms tāpat prasa daudzējādas prasmes – spēju piekļūt īstermiņa atmiņai, saprast savas piezīmes, aktīvi sazināties, spēt ar savu runu uzrunāt klausītājus, un tās ir tikai dažas no vajadzīgajām spējām. Tāpat svarīgi ir arī spēt pārvaldīt stresu un rūpēties par balsi.

Visas šīs atšķirīgās prasmes ir jāapgūst. Jūs neesat tulks tikai tāpēc, ka runājat vairāk nekā vienā valodā; tas ir daudz sarežģītāk. Ir daudz augstskolu, kuras piedāvā konferenču mutiskās tulkošanas studiju programmas.