Cad é an rud é?

Comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe i mBúdaipeist is ea an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT). Is é an misean atá aici cumas nuálaíochta an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát a threisiú ionas gur féidir dul i ngleic le dúshláin a bhaineann leis an tsochaí, rud a chothóidh an fás agus a chruthóidh poist.

Ag seo cuid de phríomhthosaíochtaí EIT:

 • Cumas nuálaíochta na hEorpa a fheabhsú trí shineirgí agus comhar idir institiúidí oideachais, eagraíochtaí taighde agus lucht gnó a neartú.
 • Buanna thar theorainneacha a chothú agus an fhiontraíocht a chur chun cinn trí chomhtháthú thriantán an eolais.
 • Réiteach a fháil ar ilroinnt thimpeallacht nuálaíochta na hEorpa agus timpeallacht fhabhrach a chur ar bun lena gcothófar nuálaíocht den chéad scoth agus lena gcuirfear borradh faoin bhfiontraíocht.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

In ainneoin a bhfuil bainte amach i dtaca le taighde, oideachas agus aireagáin de, tá sé ag dul deacair ar an Eoraip leas iomlán a bhaint as a cumas nuálaíochta. Tá bac á chur ar an Eoraip dul san iomaíocht i gcúrsaí taighde agus nuálaíochta ar bhonn domhanda mar gheall ar chórais ilroinnte, cultúr lag fiontraíochta agus comhar teoranta idir na heagraíochtaí ardoideachais, taighde, gnó agus nuálaíochta atá ann.

Téann EIT i ngleic leis an mbac seo trí líonra Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PENanna).

Déanann EIT cineálacha nua cur chuige i leith na nuálaíochta a fhorbairt agus a thástáil laistigh de na PENanna mar aon le slite chun bainistiú agus maoiniú a dhéanamh uirthi agus chun í a bhaint amach san Eoraip.

De thoradh a chuid oibre, rannchuidíonn EIT le spriocanna Straitéis EU2020 agus na dtionscnamh suaitheanta a ghabhann léi a bhaint amach, go sonrach an tAontas Nuálaíochta, an Clár Oibre do Scileanna Nua agus do Phoist Nua agus an Clár Oibre Digiteach.

Is cuid de Fís 2020 é EIT, mar atá, Creatchlár an Aontais Eorpaigh um Thaighde agus um Nuálaíocht lena gcinntítear go mbíonn EIT ag obair i gcomhar le tionscnaimh agus cláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Cad atá déanta go dtí seo?

Idir 2010 agus 2016, bhunaigh EIT cúig cinn de PENanna. Tá tacaíocht á cur ar fáil ag na comhphobail seo don nuálaíocht agus don fhiontraíocht agus tá dul chun cinn á dhéanamh acu maidir leis an gcaoi ar féidir le hearnálacha an ardoideachais, an taighde agus an ghnó oibriú i gcomhar le chéile. Baineann na PENanna atá ann faoi láthair leis na réimsí seo a leanas:

 • Athrú aeráide (EIT Climate-KIC)
 • Fuinneamh inbhuanaithe (EIT InnoEnergy)
 • Teicneolaíochtaí digiteacha (EIT Digital)
 • Maireachtáil fholláin agus aosú gníomhach (EIT Health)
 • Amhábhair – taiscéalaíocht inbhuanaithe, astarraingt inbhuanaithe, próiseáil inbhuanaithe, athchúrsáil inbhuanaithe agus ionadú inbhuanaithe (EIT RawMaterials)
 • Bia don todhchaí (Food4Future) – slabhra inbhuanaithe soláthair ó acmhainní go tomhaltóirí (EIT Food).

Ó cuireadh EIT ar bun, tá sé féin agus na PENanna a ghabhann leis tar éis corradh le 800 comhpháirtí ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin a thabhairt le chéile, tá tacaíocht tugtha acu do bhreis agus 200 gnólacht nuathionscanta nuálach, is iad ba chionsiocair le breis agus 1200 plean gnó agus tá corradh le 200 táirge agus seirbhís nua seolta acu. I láthair na huaire, tá timpeall 2000 mac léinn cláraithe ag leibhéil na Máistreachta agus na Dochtúireachta ar chúrsaí oideachais a bhfuil séala EIT leo.

Staidéir

Déanann an Coimisiún Eorpach staidéir ar thorthaí ghníomhaíochtaí EIT agus na PENanna a ghabhann leis agus bíonn machnamh á dhéanamh de shíor aige ar threoshuímh straitéiseacha na hInstitiúide.

 1. Staidéar ar bheartas EIT agus na PENanna a ghabhann leis i ndáil le Cearta Maoine Intleachtúla
 2. Staidéar ar choincheap, forbairt agus tionchar na n-ionad comhlonnaithe bunaithe ar shampla EIT agus na PENanna a ghabhann leis
 3. Gníomhaíochtaí oideachais Chomhphobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) – taithí, cleachtais nuálacha agus bealaí chun cinn

Meastóireacht ar EIT

Rinne an Coimisiún Eorpach meastóireacht neamhspleách sheachtrach a raibh sé d’aidhm aici scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a gcomhlíonann EIT a mhisean. Sa mheastóireacht sin scrúdaíodh gníomhaíochtaí EIT agus na PENanna le linn na tréimhse 2011–2016 agus measúnaíodh breisluach EIT agus tionchar, éifeachtacht, inbhuanaitheacht agus ábharthacht a ghníomhaíochtaí agus gaol agus comhlántacht na ngníomhaíochtaí sin i leith beartais náisiúnta agus Comhphobail atá ann cheana.

Rinneadh comhairliúchán poiblí ar líne mar chuid den phróiseas meastóireachta d’fhonn faisnéis agus tuairimí a fháil ó mhórchuid cineálacha geallsealbhóirí. Tá torthaí na meastóireachta curtha i láthair i ndoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin.

Grúpa Ardleibhéil an Choimisinéara Navracsics maidir le EIT

Chuir Tibor Navracsics, an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt, Grúpa Ardleibhéil maidir le EIT ar bun in 2016 ar cúram dó comhairle a chur ar fáil faoin gcaoi is fearr a chuirfidh ar chumas EIT cuidiú le timpeallacht nuálach an Aontais Eorpaigh agus ar cúram dó freisin athruithe straitéiseacha a mholadh le tionchar EIT a uasmhéadú.

Bhí an tOllamh Frans van Vught Ph.D., ina chathaoirleach ar an nGrúpa agus bhí an tOllamh Ann-Kristin Achleitner Ph.D., Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska agus an tOllamh Emeritus János Vecsenyi ina gcomhaltaí de. Tugtar le chéile sa Ghrúpa seo comhaltaí a bhfuil saineolas ardleibhéil acu sna réimsí éagsúla a bhaineann le misean EIT: an t-oideachas, an taighde, an gnó agus an nuálaíocht.

An 8 Nollaig 2016 bhí an Coimisinéir Navracsics i láthair fara Bord Rialaithe na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) chun éisteacht le cur i láthair faoi thorthaí an Ghrúpa Ardleibhéil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an gCoimisinéir Navracsics, agus é ag trácht ar thuarascáil an Ghrúpa: "dearbhaítear sa tuarascáil an ról uathúil a imríonn EIT i leith an nuálaíocht, an t-oideachas agus an fhiontraíocht a chur chun cinn. Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh is ea EIT nach bhfuil a leithéid chéanna le fáil in aon áit sa mhéid gurb é an misean atá aige aghaidh a thabhairt ar chuid de na dúshláin is mó atá os comhair na hEorpa sa lá atá inniu ann, dúshláin amhail aosú an daonra, sábháilteacht an tsoláthair bia, fuinneamh glan agus gníomhú ar son na haeráide. Tá an Grúpa Ardleibhéil tar éis roinnt moltaí forleathana a chur ar fáil a chuideoidh le EIT an ról seo aige a imirt ar bhealach níos éifeachtaí a luaithe a chuirfear na moltaí sin chun feidhme.”

Tugtar aghaidh i moltaí na tuarascála ar na nithe seo a leanas: conas is féidir treisiú lena dtugann EIT de chuidiú cheana féin do thimpeallacht nuálaíochta an Aontais Eorpaigh; conas is féidir le EIT nuálaíochtaí a chruthú agus a mhéadú ar bhonn níos éifeachtaí; conas is féidir ról níos láidre a bheith ag gnólachtaí (FBManna san áireamh) sna PENanna; conas is féidir tionchar níos mó a bheith ag cláir oideachais EIT; conas is féidir ról níos láidre a bheith ag Bord Rialaithe na hInstitiúide i dtaca le straitéis EIT agus na PENanna a ghabhann leis a cheapadh don am atá romhainn.

Tuarascáil an Ghrúpa Ardleibhéil maidir le EIT: Todhchaí na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT): Saincheisteanna Straitéise agus Peirspictíochtaí