Satura visjaunākā versija atrodama lapā angļu valodā

/education/file/education-area-cover-photojpg_lveducation-area-cover-photo.jpg

Students looking at a computer

Pārskats

Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru

Visas dalībvalstis ir kopīgi ieinteresētas pilnībā izmantot potenciālu, ko piedāvā izglītība un kultūra – jomas, kas ir darbvietu izveides, ekonomiskās izaugsmes un sociālā taisnīguma virzītājas un kas ļauj izbaudīt Eiropas identitāti visā tās daudzveidībā.

2017. gada novembrī Gēteborgas sociālo lietu samitā Komisija iepazīstināja ar savu redzējumu par to, kā izglītība un kultūra var atbalstīt iekļaujošu, saliedētu un konkurētspējīgu Eiropu.

2018. gada janvārī Eiropas Komisija pieņēma trīs jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju galvenās kompetences un digitālās prasmes, kā arī veicinātu kopīgās vērtības un skolēnu izpratni par Eiropas Savienības darbību.

Jaunās iniciatīvas ir šādas.

  1. Priekšlikums Padomes ieteikumam par galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.
  2. Digitālās izglītības rīcības plāns.
  3. Priekšlikums Padomes ieteikumam par kopīgu vērtību, iekļaujošas izglītības un Eiropas dimensijas mācībās veicināšanu.

Pirmais Eiropas Izglītības samits pulcēja aptuveni 600 dalībnieku, ieskaitot 21 ministru un valsts sekretāru, un tajā tika apspriests plašs temats “Eiropas izglītības telpas pamatu izveide: par inovatīvu, iekļaujošu un vērtībās balstītu izglītību”. Samitā tika pārrunāts darbs, kas veicams, lai panāktu Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. Tika runāts arī par pamatprasmēm, iekļaujošu izglītību un prasmēm, kas būs vajadzīgas nākamajos gadu desmitos.