Seo a leanas luachanna coiteanna na hEorpa

  • dínit an duine;
  • saoirse;
  • daonlathas; 
  • comhionannas;
  • an smacht reachta; agus 
  • meas ar chearta an duine, lena n-áirítear cearta daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad.

Is comhluachanna ag ár mBallstáit na luachanna sin agus tá siad ina naisc a sháraíonn fad agus achar idir tíortha, idir pobail agus idir daoine (Airteagal 2 de Chonradh ar an Aontas Eorpach).

Nithe ríthábhachtacha chun sochaí comhtháite Eorpach a thógáil agus a choinneáil is ea oideachas agus oiliúint ardcháilíochta cuimsitheacha, ar gach aon leibhéal, chomh maith leis an ngné Eorpach maidir le teagasc. Tá sé ríthábhachtach eolas a bheith ag gach saoránach ar an oidhreacht choiteann agus an éagsúlacht atá san Eoraip chomh maith le tuiscint mhaith a bheith aige ar na cúiseanna a bunaíodh an tAontas Eorpach agus an chaoi ina bhfeidhmíonn sé.

Glacadh An Togra maidir le Moladh ón gComhairle i dtaobh comhluachanna, Oideachas cuimsitheach agus an Ghné Eorpach maidir le Teagasc in Eanáir 2018. Is é is aidhm dó daonlathais náisiúnta a neartú agus agus ár nAontas a dhaingniú. Is é is aidhm dó freisin comhtháthú sóisialta a neartú chun cur i gcoinne fhás an phobalachais, na seineafóibe, radacaithe, náisiúnachais scoiltigh agus bréagnuachta. 

Tá ceithre phríomhchuspóir sa togra seo:

  1. Comhluachanna a chur chun cinn ar gach leibhéal oideachais;
  2. Oideachas níos cuimsithí a chothú; 
  3. Gné Eorpach maidir le teagasc a spreagadh, gan dochar do shainchumais náisiúnta sa réimse sin;
  4. Tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do theagasc.

Tá na cuspóirí sin ailínithe leis an obair atá ar bun maidir le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Tacóidh uirlisí agus ionstraim mhaoinithe an Aontais Eorpaigh – go háirithe an clár Erasmus+ agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa - tacóidh siad le cur chun feidhme an Mholta.

Tuilleadh eolais