Umiejętności językowe są kluczowym elementem ambitnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji. Znajomość języków obcych jest nie tylko potrzebna, aby móc studiować za granicą, ale także daje więcej możliwości na międzynarodowych rynkach pracy, stwarza nowe perspektywy i umożliwia odkrywanie innych kultur. Badania wykazują, że państwa członkowskie UE nie czynią wystarczająco szybkich postępów w realizacji wspólnie uzgodnionego celu, zgodnie z którym każdy Europejczyk od najmłodszych lat powinien być w stanie uczyć się dwóch języków obcych. W rzeczywistości poziom kompetencji językowych uczniów po zakończeniu kształcenia obowiązkowego jest ogólnie niski, a między państwami członkowskimi występują bardzo duże różnice. W związku z rosnącą mobilnością w Europie oraz bezprecedensową liczbą dzieci z krajów trzecich, uczęszczających do szkół i mówiących różnymi językami, musimy ponownie rozważyć wyzwania i możliwości, z którymi mamy do czynienia, aby uczynić z wielojęzyczności prawdziwy atut UE. 

Proponowane zalecenie ma na celu:

  • intensyfikację nauczania języków z naciskiem na osiągnięcie konkretnych poziomów kompetencji w oparciu o opracowany przez Radę Europy wspólny europejski system opisu kształcenia językowego po zakończeniu kształcenia obowiązkowego; 
  • wprowadzenie koncepcji świadomości językowej w zakresie kształcenia i szkolenia, która stanowi integracyjne ramy nauczania języków, z uwzględnieniem różnorodności kompetencji językowych osób uczących się; 
  • zapewnienie coraz większej liczbie nauczycieli języków obcych możliwości uczenia się i studiowania za granicą; 
  • określenie i promowanie innowacyjnych, integracyjnych i wielojęzycznych metod pedagogicznych przy użyciu europejskich narzędzi i platform, takich jak europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway czy eTwinning.