Tá fís uaillmhianach ann Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun, agus bunchloch den fhís sin is ea inniúlachtaí teanga. Inniúlacht riachtanach is ea a bheith in ann teangacha iasachta a labhairt chun dul i mbun staidéir thar lear agus chun bheith iomaíoch ar mhargadh an tsaothair, margadh is idirnáisiúnta ná riamh. Ina theannta sin, a bhuí le hinniúlachtaí teanga osclaítear peirspictíochtaí nua do dhaoine agus cuirtear ar a gcumas aithne a chur ar chultúir eile. Léirítear i staidéir nach bhfuil dul chun cinn sách maith á dhéanamh ag na Ballstáit go ginearálta i dtreo bhaint amach na sprice a aontaíodh ar fud an Aontais, is é sin gur cheart go mbeadh gach Eorpach in ann dhá theanga iasachta a fhoghlaim ón óige ar aghaidh. Go deimhin, i ndeireadh thréimhse an oideachais éigeantaigh, is iondúil gur cumas beag an cumas a bhíonn ag daltaí scoile, agus bíonn difir mhóra idir na leibhéil chumais teanga ó Bhallstát go Ballstát. I ngeall ar an méadú atá ag teacht ar an tsoghluaisteacht laistigh den Aontas Eorpach, agus i ngeall, freisin, ar an líon mór páistí scoile a thagann chun na hEorpa ó thíortha lasmuigh den Aontas agus a bhfuil teangacha difriúla acu, caithfimid athmhachnamh a dhéanamh ar na dúshláin agus na deiseanna atá romhainn chun go mbeidh an t-ilteangachas ina acmhainn cheart don Aontas. 

Is iad na nithe seo a leanas is aidhm don Mholadh atá beartaithe:

  • foghlaim teangacha a spreagadh trí dhíriú ar leibhéil shonracha inniúlachta a bhaint amach, agus sin bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, faoi dheireadh thréimhse an oideachais éigeantaigh; 
  • coincheap na feasachta teanga a thabhairt isteach san oideachas agus san oiliúint. A bhuí le feasacht teanga a mhúscailt, soláthraítear creat cuimsitheach d’fhoghlaim teangacha lena gcuirtear san áireamh éagsúlacht inniúlachtaí na bhfoghlaimeoirí teanga; 
  • deimhin a dhéanamh de gur féidir le tuilleadh múinteoirí teanga dul ag foghlaim agus ag staidéar thar lear; 
  • modhanna teagaisc ilteangacha cuimsitheacha nuálacha a shainaithint agus a chur chun cinn trí bhíthin uirlisí agus ardáin Eorpacha a úsáid, amhail an tairseach oideachais dar teideal School Education Gateway agus an t-ardán eTwinning.