Kielitaito on keskeinen osa kunnianhimoista visiota luoda eurooppalainen koulutusalue. Kielitaitoa ei tarvita ainoastaan ulkomailla opiskelemiseen ja kansainvälisillä työmarkkinoilla menestymiseen. Se avaa myös uusia näkökulmia ja antaa mahdollisuuden tutustua uusiin kulttuureihin. Tutkimusten mukaan EU:n jäsenmaat eivät edisty riittävän nopeasti yhteisesti sovitussa tavoitteessa, jonka mukaan jokaisella EU-kansalaisella olisi oltava mahdollisuus opetella kahta vierasta kieltä pienestä pitäen. Itse asiassa peruskoulun päättävien oppilaiden kielitaidon taso on yleisesti ottaen alhainen, ja EU-maiden välillä on suuria eroja. EU:n sisäisen liikkuvuuden lisääntyminen ja EU:n ulkopuolelta saapuvien erikielisten koululaisten ennennäkemätön määrä tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Ne on otettava huomioon, kun monikielisyyden halutaan olevan todellinen voimavara EU:ssa. 

Ehdotetulla suosituksella pyritään:

  • parantamaan kieltenoppimista – keskeisenä tavoitteena on Euroopan neuvoston yhteiseen eurooppalaiseen kieliviitekehyksen mukainen taitotaso 
  • tuomaan koulutuksessa esiin kielitietoisuutta, jolla luodaan kielten oppimiselle osallistavat puitteet, joissa otetaan huomioon erilaisten oppijoiden kielitaito 
  • varmistamaan, että kieltenopettajilla on mahdollisuuksia opiskella ulkomailla 
  • tunnistamaan ja edistämään osallistavia ja monikielisiä innovatiivisia opetusmenetelmiä käyttämällä eurooppalaisia välineitä ja foorumeita, esimerkiksi School Education Gateway -portaalia ja eTwinning-verkostoa.