Keeleoskus on oluline osa ambitsioonikast visioonist luua Euroopa haridusruum. Võõrkeeleoskus ei ole mitte ainult vajalik pädevus välismaal õppimiseks ja üha rahvusvahelisemaks muutuval tööturul edu saavutamiseks. See pakub ka uusi väljavaateid ja annab inimestele võimaluse avastada teisi kultuure. Uuringud näitavad, et üldises plaanis ei tee ELi liikmesriigid piisavalt kiiresti edusamme, et saavutada ELi-ülene eesmärk, mille kohaselt peaks igal eurooplasel juba varases eas olema võimalus õppida vähemalt kahte võõrkeelt. Kohustusliku haridustee lõpus on õppurite keeleoskused üldjuhul kasinad ning erinevused liikmesriikide vahel väga suured. Nüüd, mil ELi-sisene liikuvus suureneb enneolematu kiirusega ning kolmandatest riikidest saabub hulgaliselt erinevaid keeli kõnelevaid lapsi, peame leidma uue lähenemise probleemidele ja võimalustele, et muuta mitmekeelsus ELi jaoks tõeliseks väärtuseks. 

Kavandatava soovituse eesmärk on:

  • edendada keeleõpet, et saavutada kohustusliku haridustee lõpuks konkreetsed pädevustasemed, mis põhinevad Euroopa Nõukogu Euroopa keeleõppe raamdokumendil
  • luua hariduse ja koolituse valdkonnaga seotud keeleteadlikkuse kontseptsioon, mis pakub kaasavat keeleõppe raamistikku ja võtab arvesse õppurite erinevat keeleoskust; 
  • tagada, et rohkem keeleõpetajaid saaks välismaal õppimise võimalustest osa; 
  • määrata kindlaks ja edendada uuenduslikku, kaasavat ja mitmekeelset pedagoogikat, kasutades Euroopa vahendeid ja platvorme, nagu School Education Gateway ja eTwinning.