×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus alushariduse ja lapsehoiu kohta

Inimese esimesed eluaastad on tema kujunemise seisukohast kõige olulisemad ning mõjutavad oluliselt edasist haridusteed, tööelu ja lõimumisalaseid väljavaateid. Alusharidus ja lapsehoid on tulevase õppimise alus ning tõhus investeering haridusse ja koolitusse.

Inimese esimesed eluaastad on tema kujunemise seisukohast kõige olulisemad ning mõjutavad oluliselt edasist haridusteed, tööelu ja lõimumisalaseid väljavaateid. Alusharidus ja lapsehoid on tulevase õppimise alus ning tõhus investeering haridusse ja koolitusse. Kvaliteetsed teenused on olulised, et parandada haridustulemusi ja anda võrdne lähtepunkt kõigile õpilastele, kuid eelkõige neile, kes on pärit ebasoodsatest oludest. Seepärast rõhutatakse Euroopa sotsiaalõiguste samba raames, et lastel on õigus kvaliteetsele ja taskukohasele alusharidusele ja lapsehoiule.

Ettepanekuga võtta vastu kvaliteetseid alusharidus- ja lapsehoiusüsteeme käsitlev nõukogu soovitus kavatseb komisjon:

  • töötada välja kogu ELi hõlmav ühine arusaamine sellest, mida kvaliteetsete teenuste osutamine endast kujutab. See omakorda toetab riiklikke reforme ning edendab sotsiaalset kaasatust, hõlbustades kogemuste ja heade tavade vahetust;
  • toetada ELi liikmesriike nende jõupingutustes parandada juurdepääsu alusharidus- ja lapsehoiusüsteemidele ning täiustada nende kvaliteeti. ELi vahendeid saab kasutada selleks, et parandada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning vaadata läbi võrdlusalused ja eesmärgid.