×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Návrh doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání diplomů a období studia v zahraničí

V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a studijních výsledků získaných během mobility v zahraničí. Tím se má zajistit, aby všem studentům, učňům a žákům, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí, ať už pro účely kvalifikace nebo mobility ve vzdělávání, byla tato zkušenost automaticky započtena do dalšího studia.

Uznávání kvalifikace a zkušeností získaných během mobility

V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a studijních výsledků získaných během mobility v zahraničí. Tím se má zajistit, aby všem studentům, učňům a žákům, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí, ať už pro účely kvalifikace nebo mobility ve vzdělávání, byla tato zkušenost automaticky započtena do dalšího studia. Zlepšení postupů uznávání kvalifikace tvoří základní prvek snahy vytvořit do roku 2025 tzv. Evropský prostor vzdělávání, kde by lidé měli silný pocit evropské identity a sounáležitosti. Tím by vznikla „Evropa, v níž studiu, učení ani výzkumu nestojí v cestě hranice“.

Mobilitou ve vzdělávání se získávají kompetence a zkušenosti, které jsou rozhodující pro aktivní účast ve společnosti a na trhu práce. K tomuto závěru došlo nedávné hodnocení programu Erasmus+ v polovině období, ve kterém se hovoří o pozitivním vlivu mobility na účastníky vzdělávání, pokud jde o jejich sebedůvěru, nezávislost, sociální kapitál a přechod do zaměstnání. V prostředí globalizovaného vzdělávání a zaměstnávání je nezbytné, aby studenti byli schopni co nejlépe využít všech příležitostí k učení po celé EU. 

Podle letošních konzultací se zúčastněnými stranami si lidé přejí, aby EU v této oblasti přijala příslušná opatření. Respondenti potvrdili, že postupy uznávání kvalifikace jsou často pomalé, nedostatečně transparentní a plně v rukou jednotlivých institucí. Uznávání kvalifikace na úrovni vyššího sekundárního vzdělání a výsledků učení v zahraničí se v jednotlivých zemích značně liší. Mladí lidé, kteří chtějí delší dobu navštěvovat střední školu nebo studovat na vysoké škole v jiném členském státě, často nemají o uznávání jejich kvalifikace a kompetencí potřebné informace a chybí jim tudíž i jistota. 

Návrh doporučení Rady

Navrhované doporučení Rady vyzývá členské státy, aby přijaly politický závazek a podnikly kroky k zavedení automatického uznávání kvalifikací do roku 2025. Zároveň by se měla přijmout opatření k vybudování vzájemné důvěry v jednotlivé systémy vzdělávání a podpořit úsilí členských států o lepší uznávání kvalifikací s cílem usnadnit mobilitu ve vzdělávání.

V oblasti vysokoškolského vzdělávání bude doporučení vycházet z pokroku, kterého již bylo dosaženo v rámci jiných fór, zejména v rámci tzv. boloňského procesu a Lisabonské úmluvy o uznávání kvalifikací, jakož i prostřednictvím mnohostranných dohod mezi skupinami členských států, jako je např. rozhodnutí Beneluxu o automatickém uznávání vysokoškolských kvalifikací z ledna 2018. Doporučení bude rovněž podporovat další využívání stávajících nástrojů, které mohou podpořit uznávání kvalifikací a výsledků období studia v zahraničí, jako jsou Europass, evropský rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a další.

V oblasti středoškolského vzdělávání je účelem navrhovaného doporučení zlepšit postupy pro uznávání kvalifikace na úrovni vyššího sekundárního vzdělání, které umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho bude podporovat uznávání výsledků učení v zahraničí s cílem umožnit zápis do dalšího roku školní docházky nebo studia.