×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Európsky vzdelávací priestor

Európska komisia vyvíja iniciatívy na podporu vytvárania európskeho vzdelávacieho priestoru. Tieto iniciatívy odrážajú ambíciu Komisie zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mohli získať to najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu a nájsť si prácu kdekoľvek na našom kontinente.

Students of all ages studying

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru

Je v záujme všetkých členských štátov, aby využili plný potenciál vzdelávania a kultúry a pochopili ho ako hybnú silu pre tvorbu pracovných miest, ekonomický rast a sociálnu spravodlivosť, ako aj prostriedok, ako zažiť európsku identitu v celej jej rozmanitosti.

Európska komisia vyvíja iniciatívy na podporu vytvárania európskeho vzdelávacieho priestoru. Tieto iniciatívy odrážajú ambíciu Komisie zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mohli získať to najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu a nájsť si prácu kdekoľvek na našom kontinente. Cieľom je Európa, v ktorej: 

  • sa štúdium a získavanie vedomostí v zahraničí stane normou, 
  • školské vysvedčenia a vysokoškolské diplomy budú uznávané v celej EÚ, 
  • sa znalosť dvoch jazykov okrem materinského stane všeobecným pravidlom,
  • každý bude mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez ohľadu na sociálno-ekonomické pomery a
  • ľudia budú mať výrazný pocit európskej identity, európskeho kultúrneho dedičstva a rozmanitosti Európy.

Čo podniká Komisia v snahe vytvoriť európsky vzdelávací priestor?

Komisia predložila v januári 2018 prvý balík opatrení zameraných na:

Komisia teraz predložila druhý balík iniciatív.

Vo svojom oznámení s názvom Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry zdôrazňuje Komisia významnú úlohu, ktorú vzdelávanie, mládež a kultúra zohrávajú pri formovaní Európy budúcnosti. Toto oznámenie sa zaoberá otázkou, ako splniť výzvy stanovené európskymi lídrami v záveroch Európskej rady z decembra 2017. Opisuje sa v ňom vízia budovať európsky vzdelávací priestor ako kombináciu:

V oznámení sa uvádzajú aj prebiehajúce iniciatívy zamerané na európske univerzity a európsku študentskú kartu.

Tento balík iniciatív zahŕňa aj návrhy odporúčaní Rady o: