×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Europejski obszar edukacji

Komisja Europejska opracowuje inicjatywy mające pomóc w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. Inicjatywy te odzwierciedlają dążenie Komisji do tego, aby umożliwić wszystkim młodym ludziom dostęp do kształcenia i szkolenia oraz znalezienie pracy na całym kontynencie.

Students of all ages studying

W kierunku europejskiego obszaru edukacji

Wykorzystanie w pełni potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, jak również jako sposobu na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności, leży we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich.

Komisja Europejska opracowuje inicjatywy mające pomóc w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. Inicjatywy te odzwierciedlają dążenie Komisji do tego, aby umożliwić wszystkim młodym ludziom dostęp do kształcenia i szkolenia oraz znalezienie pracy na całym kontynencie. Celem jest, aby w Europie: 

  • pobyt za granicą w celu nauki stał się normą; 
  • dyplomy szkolne i uniwersyteckie były uznawane w całej UE; 
  • znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego stała się normą;
  • każdy miał dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego;
  • ludzie mieli silne poczucie tożsamości europejskiej, dziedzictwa kulturowego Europy i jej różnorodności.

Co robi Komisja, aby stworzyć europejski obszar edukacji?

W styczniu 2018 r. Komisja przedstawiła pierwszy pakiet środków, obejmujący: 

Komisja przedstawiła już drugi pakiet inicjatyw.

W swoim komunikacie „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury” Komisja podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa edukacja, młodzież i kultura w budowaniu przyszłości Europy. Wyjaśnia w nim również, w jaki sposób zamierza wdrożyć wymogi określone przez przywódców europejskich w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2017 r. Opisuje także swoją wizję utworzenia europejskiego obszaru edukacji w oparciu o kombinację następujących środków:

W komunikacie opisano również bieżące inicjatywy na rzecz europejskich uniwersytetów i europejskiej legitymacji studenckiej.

Pakiet inicjatyw obejmuje również wnioski dotyczące zaleceń Rady w sprawie: