Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri biex jibnu sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ reżiljenti u li jħarsu ’l quddiem. 

Students of all ages studying

Lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025

Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tara li trawwem il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) biex tkompli tarrikkixxi l-kwalità u l-inklużività tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

B’mod partikolari fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, huwa essenzjali li l-ostakli strutturali għat-tagħlim u għall-iżvilupp tal-ħiliet ma jitħallewx ikollhom impatt fuq il-prospetti ta’ impjieg u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fis-soċjetà.

Għalhekk, iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, torbot man-Next Generation EU, il-pjan ta’ rkupru tal-UE għall-COVID-19 biex tmexxi l-Unjoni barra mill-kriżi u lejn Ewropa moderna u aktar sostenibbli lesta biex tiffaċċja t-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi.

Hi għandha l-għan li tiżviluppa approċċ olistiku għall-azzjoni tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ biex jinħoloq spazju Ewropew ġenwin ta’ tagħlim, li jkun ta’ benefiċċju għall-istudenti, l-għalliema u l-istituzzjonijiet kollha.

L-idea li tinħoloq Żona Ewropea tal-Edukazzjoni ġiet approvata għall-ewwel darba mill-mexxejja Ewropej fis-Summit Soċjali tal-2017 f’Gothenburg, l-Iżvezja. L-ewwel pakketti ta’ miżuri ġew adottati fl-2018 u fl-2019.

Fil-Linji Gwida Politiċi tagħha għall-Kummissjoni Ewropea li jmiss 2019-2024, il-President tal-Kummissjoni von der Leyen impenjat ruħha li tagħmel iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni realtà sal-2025.

Approċċ imsaħħaħ għall-kisba tal-EEA

Fit-30 ta’ Settembru 2020 ġiet ippubblikata Komunikazzjoni ġdida tal-Kummissjoni dwar il-Kisba ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025.  

Il-Komunikazzjoni tippreżenta approċċ ambizzjuż biex l-EEA ssir realtà sal-2025. Fiha dettalji dwar il-mezzi u l-istadji importanti biex jinkisbu l-objettivi tal-EEA flimkien mal-Istati Membri tal-UE u l-partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni.

Il-viżjoni tal-Kummissjoni għal Żona Ewropea tal-Edukazzjoni hija ggwidata minn sitt dimensjonijiet:

 • it-titjib tal-ħiliet bażiċi, inklużi l-kompetenzi diġitali, u l-ħiliet trasversali, bħall-intraprenditorija, il-kreattività u l-involviment ċiviku
 • l-iffaċilitar tal-mobbiltà għall-istudenti u l-edukaturi u l-kooperazzjoni internazzjonali bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni
 • it-trawwim tat-tagħlim tal-lingwi, il-multilingwiżmu u l-appoġġ għall-iskoperta u l-immaniġġjar tad-diversità kulturali
 • l-arrikkiment tal-edukazzjoni b’perspettiva Ewropea li tinkoraġġixxi l-fehim u l-ħsieb kritiku dwar xi tfisser l-Ewropa fir-rigward tal-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini
 • l-iżgurar li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ ikunu sikuri, inklużivi u ħielsa mid-diżinformazzjoni
 • id-diżakkoppjament tal-ilħuq u l-kisba edukattivi mill-istatus soċjali, ekonomiku u kulturali biex tiġi promossa l-mobbiltà soċjali
 • it-trawwim tal-edukazzjoni inklużiva u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-livelli u fis-setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ
 • it-titjib tas-sensittività tal-ġeneri, pereżempju bl-indirizzar tal-imġiba sessista u l-fastidju sesswali fl-edukazzjoni u t-taħriġ
 • l-iżgurar li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) jiġu adatti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u li jkun hemm fis-seħħ strateġiji ta’ tagħlim tul il-ħajja li jibqgħu validi għall-futur
 • it-tisħiħ tal-kooperazzjoni transfruntiera fil-ħidma taż-żgħażagħ, l-isport u l-kultura li jippromwovu t-tagħlim mhux formali
 • it-tħabrik lejn bilanċ bejn il-ġeneri f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija, inkluż f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, u l-ftuħ ta’ professjonijiet li fihom l-irġiel u/jew in-nisa jkunu rappreżentati b’mod ugwali
 • l-isfida tal-istereotipi tal-ġeneri fir-rigward ta’ għażliet ta’ studju u fi ħdan prattiki u materjali edukattivi
 • il-mobilizzar ta’ għarfien espert u riżorsi biex tinbidel l-imġiba fir-rigward tas-sostenibbiltà ambjentali billi tiġi stabbilita Edukazzjoni għall-Koalizzjoni dwar il-Klima
 • investiment fl-infrastruttura tal-edukazzjoni u t-taħriġ ekoloġiċi 
 • l-integrazzjoni tas-sostenibbiltà ambjentali fix-xjenzi naturali u umani u t-tħeġġiġ tal-iskambju bejn il-ħiliet, il-metodi, il-proċessi u l-kulturi assoċjati tagħhom
 • l-iżgurar li l-individwi jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jirnexxu fl-ekonomija ekoloġika tal-futur, bħall-ħiliet diġitali u l-intraprenditorija
 • l-appoġġ lill-Istati Membri fl-indirizzar tan-nuqqasijiet tal-għalliema u għoti ta’ spinta lid-diversifikazzjoni u lill-attrattività tal-karrieri tat-tagħlim
 • l-iżgurar li l-għalliema u t-trainers ikollhom opportunitajiet għal żvilupp professjonali kontinwu 
 • it-titjib tal-kwalità u l-kwantità tal-perjodi ta’ mobbiltà tal-għalliema fit-taħriġ inizjali tal-għalliema u lil hinn minnu
 • il-mobbiltà internazzjonali ssir parti integrali mill-edukazzjoni tal-għalliema
 • l-appoġġ għal kooperazzjoni aktar mill-qrib u aktar profonda bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, b’mod partikolari l-alleanzi internazzjonali tal-edukazzjoni għolja
 • l-involviment fit-tnedija sħiħa tal-Universitajiet Ewropej u l-inizjattivi tal-Kard Ewropea tal-Istudenti
 • il-kokreazzjoni, flimkien mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati, ta’ aġenda ta’ trasformazzjoni għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja
 • l-iżvilupp ta’ approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali biex jgħinu jwessgħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u jissaħħaħ ir-rwol tal-edukazzjoni għolja u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fit-tagħlim tul il-ħajja
 • il-promozzjoni tal-fokus fuq programmi edukattivi speċjalizzati dwar ħiliet diġitali avvanzati relatati ma’ teknoloġiji avvanzati, bħall-intelliġenza artifiċjali u l-computing ta’ prestazzjoni għolja
 • l-istimolu tal-isforzi tal-UE biex jiġu indirizzati l-isfidi globali u jiġu promossi l-interessi u l-valuri Ewropej fil-livell internazzjonali, inkluża l-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2020
 • it-tkomplija tal-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni Ewropea fil-livelli primarji, sekondarji u terzjarji (ogħla) u fl-oqsma tal-edukazzjoni vokazzjonali u tal-ħidma fost iż-żgħażagħ
 • it-trawwim tal-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet edukattivi internazzjonalment biex tgħin biex tattira l-aħjar talent lejn l-Ewropa u tippromwovi t-tagħlim bejn il-pari u proġetti konġunti internazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni
 • it-tħeġġiġ ta’ riforma fis-sistemi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u r-riċerka tal-Balkani tal-Punent u l-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew

Fit-18 ta’ Frar 2021, il-Kunsill approva r-Riżoluzzjoni dwar qafas strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn minnha (2021-2030). 

Kif qed taħdem il-Kummissjoni biex ikun hemm Żona Ewropea tal-Edukazzjoni? 

Il-Komunikazzjoni dwar il-Kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025 tistabbilixxi sensiela ta’ mezzi u stadji ewlenin lejn is-sitt dimensjonijiet. 

Għal aktar informazzjoni dwar dawn il-politiki u l-inizjattivi individwali li se jappoġġjaw l-implimentazzjoni u aktar żvilupp taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, ikkonsulta l-paġni fis-sit web taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u t-taqsimiet ta’ politika ta’ dan is-sit web.

Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni se taħdem f’sinerġija mal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, il-politika mġedda tal-VET u ż-Żona Ewropea tar-Riċerka biex jiġi sfruttat l-għarfien, u ssir il-pedament tal-irkupru u l-prosperità tal-Ewropa.

Biex iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tkun tista’ ssir realtà sal-2025 u biex jiġi mmonitorjat il-progress miksub, il-Kummissjoni tipproponi li tistabbilixxi qafas li jippermetti l-kooperazzjoni u l-involviment mal-Istati Membri u ma’ partijiet ikkonċernati oħra.

Il-Kummissjoni se taħdem mill-qrib mal-Istati Membri lejn l-iżvilupp ta’ qafas ta’ governanza sħiħ għaż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Se tistabbilixxi wkoll pjattaforma permanenti taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni bħala portal pubbliku għall-azzjonijiet u s-servizzi, li se jiżgura t-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni dwar iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u l-outputs tal-kooperazzjoni politika.