×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Europos švietimo erdvė

Europos Komisija rengia iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti kurti Europos švietimo erdvę. Šios iniciatyvos atspindi Komisijos siekį sudaryti sąlygas visiems jaunuoliams įgyti geriausią išsilavinimą bei gauti geriausią mokymą ir rasti darbą visame žemyne.

Students of all ages studying

Europos švietimo erdvės kūrimas

Visoms valstybėms narėms vienodai svarbu išnaudoti visą švietimo ir kultūros, skatinančių darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, socialinį teisingumą ir padedančių patirti visą Europos tapatybės įvairovę, potencialą.

Europos Komisija rengia iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti kurti Europos švietimo erdvę. Šios iniciatyvos atspindi Komisijos siekį sudaryti sąlygas visiems jaunuoliams įgyti geriausią išsilavinimą bei gauti geriausią mokymą ir rasti darbą visame žemyne. Tikslas – kad Europoje: 

  • būtų įprasta kurį laiką studijuoti ir mokytis užsienyje
  • mokyklų baigimo pažymėjimai ir aukštojo mokslo diplomai būtų pripažįstami visoje ES, 
  • dviejų kalbų, be gimtosios kalbos, mokėjimas taptų norma,
  • kiekvienas, nepriklausomai nuo socialinės ir ekonominės padėties, turėtų galimybę gauti kokybišką išsilavinimą,
  • žmonės labai aiškiai jaustų savo, kaip europiečių, tapatybę ir gerai suvoktų Europos kultūros paveldą bei jo įvairovę.

Ką Komisija daro, kad būtų sukurta Europos švietimo erdvė? 

2018 m. sausio mėn. Komisija pristatė pirmą priemonių rinkinį, skirtą: 

Dabar Komisija pateikė antrą iniciatyvų rinkinį.

Komunikate Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą Komisija pabrėžia švietimo, jaunimo ir kultūros svarbą kuriant Europos ateitį. Ji paaiškina, kaip atsiliepia į Europos valstybių vadovų raginimus, išdėstytus 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose. Ji išdėsto savo viziją, kaip kurti Europos švietimo erdvę remiantis:

Ji taip pat apibūdina vykdomas Europos universitetų ir Europos studento pažymėjimo iniciatyvas.

Šiam iniciatyvų rinkiniui priklauso ir Tarybos rekomendacijos: