×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

An Limistéar Eorpach Oideachais

Tá tionscnaimh á gceapadh ag an gCoimisiún Eorpach chun cuidiú leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun. Leis na tionscnaimh sin, léirítear an uaillmhian atá ag an gCoimisiúin cur ar chumas gach duine óig teacht ar an oideachas agus ar an oiliúint is fearr, agus post a fháil áit ar bith san Eoraip.

Students of all ages studying

I dtreo Limistéar Eorpach Oideachais

Is é leas coiteann na mBallstát uile go mbainfí tairbhe as acmhainneacht iomlán an oideachais agus an chultúir mar dhreasaithe ar chruthú jabanna, ar fhás eacnamaíoch agus ar chothromaíocht shóisialta agus is bealach é chun dul in aithne ar fhéiniúlachtaí éagsúla uile na hEorpa.

Tá tionscnaimh á gceapadh ag an gCoimisiún Eorpach chun cuidiú leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun. Leis na tionscnaimh sin, léirítear an uaillmhian atá ag an gCoimisiúin cur ar chumas gach duine óig teacht ar an oideachas agus ar an oiliúint is fearr, agus post a fháil áit ar bith san Eoraip. Is é an sprioc atá ann na nithe seo a leanas a bhaint amach san Eoraip:

  • ba cheart tréimhse staidéir agus foghlama thar lear a bheith ina ghnáthchleachtas; 
  • ba cheart dioplómaí dara agus tríú leibhéal a aithint ar fud an Aontais Eorpaigh; 
  • ba cheart dhá theanga eile, le cois a theanga dúchais, a bheith ar a thoil ag gach duine;
  • ba cheart rochtain a bheith ag cách ar oideachas ardchaighdeáin, beag beann ar a chúlra socheacnamaíoch; agus
  • ba cheart braistint láidir féiniúlachta mar Eorpaigh a bheith ag daoine, agus tuiscint acu d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa agus d’éagsúlacht na hoidhreachta sin.

An obair atá idir lámha ag an gCoimisiún chun Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun 

In Eanáir 2017, thíolaic an Coimisiún an chéad phacáiste beart arb é is aidhm dóibh aghaidh ar na nithe seo a leanas:

Tá an Coimisiún tar éis an dara pacáiste tionscnamh a chur i láthair anois.

Sa teachtaireacht uaidh dar teideal Eoraip níos láidre a fhorbairt: ról an bheartais óige, an bheartais oideachais agus an bheartais cultúir,tarraingíonn an Coimisiún aird ar a thábhachtaí atá an beartas oideachais, an beartas óige agus an beartas cultúir chun todhchaí na hEorpa a fhorbairt. Leagtar amach sa teachtaireacht sin an chaoi a bhfuil ag éirí leis an gCoimisiún bearta a dhéanamh de réir mar a d’iarr ceannairí na mBallstát air sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach, Nollaig 2017. Tugtar tuairisc sa teachtaireacht ar an bhfís atá ag an gCoimisiún Limistéar Eorpach Oideachais a fhorbairt, le teaglaim de na nithe seo a leanas:

Tugtar tuairisc sa teachtaireacht freisin ar thionscnaimh atá faoi shiúl arb é is aidhm dóibh líonra ollscoileanna Eorpacha agus cárta mic léinn Eorpach a bhunú.

Sa phacáiste sin tá, freisin, tograí le haghaidh Moltaí ón gComhairle maidir le: