Eurooppalainen koulutusalue

Eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteena on tukea Euroopan unionin jäsenmaita selviytymiskykyisten ja tulevaisuuteen suuntautuvien koulutusjärjestelmien rakentamisessa

Students of all ages studying

Eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä

Eurooppalaisella koulutusalueella pyritään edistämään EU:n jäsenmaiden välistä yhteistyötä kansallisten koulutusjärjestelmien laadun ja osallistavuuden parantamiseksi entisestään.

Etenkin covid-19-pandemian taustaa vasten on oleellisen tärkeää toimia sen eteen, etteivät oppimista ja taitojen kehittämistä haittaavat rakenteelliset esteet heikentäisi ihmisten työllistymisnäkymiä ja osallistumista yhteiskuntaelämään.

Siksi eurooppalainen koulutusalue liittyy EU:n covid-19-elpymissuunnitelmaan eli Next Generation EU -välineeseen, jonka tarkoituksena on johtaa unioni ulos kriisistä kohti nykyaikaista ja kestävämpää Eurooppaa, joka kykenee toteuttamaan vihreän ja digitaalisen siirtymän.

Sen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen lähestymistapa EU:n toimiin koulutuksen alalla, jotta voidaan luoda todellinen eurooppalainen oppimisympäristö, joka hyödyttää kaikkia oppijoita, opettajia ja oppilaitoksia.

EU-maiden päättäjät hyväksyivät alun perin ajatuksen eurooppalaisen koulutusalueen luomisesta Göteborgissa Ruotsissa vuonna 2017 pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa. Ensimmäiset toimenpidepaketit hyväksyttiin vuosina 2018 ja 2019.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sitoutui seuraavalle Euroopan komissiolle 2019–2024 laatimissaan poliittisissa suuntaviivoissaan toteuttamaan eurooppalaisen koulutusalueen vuoteen 2025 mennessä.

Tehostettu toimintamalli eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamiseksi

Uusi komission tiedonanto eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä julkaistiin 30.9.2020. 

Tiedonannossa esitetään kunnianhimoinen toimintamalli eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Siinä täsmennetään keinot ja välitavoitteet eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä EU:n jäsenmaiden sekä koulutusalan sidosryhmien kanssa.

Komission visiossa eurooppalaisesta koulutusalueesta on kuusi ulottuvuutta:

 • parannetaan perustaitoja, kuten digiosaamista, sekä monialaisia taitoja, kuten yrittäjyyttä, luovuutta ja kansalaisvaikuttamista
 • helpotetaan oppijoiden ja kouluttajien liikkuvuutta sekä oppilaitosten kansainvälistä yhteistyötä
 • edistetään kieltenoppimista ja monikielisyyttä sekä tuetaan kulttuurisen monimuotoisuuden löytämistä ja hallintaa
 • parannetaan koulutusta Eurooppa-perspektiivillä, jolla lisätään ymmärrystä siitä, mitä Eurooppa merkitsee ihmisten jokapäiväisessä elämässä, ja kriittistä ajattelua sen suhteen
 • varmistetaan, että yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset ovat turvallisia, osallistavia ja että niissä opetettavat tiedot perustuvat tosiasioihin
 • irrotetaan koulutustaso ja suoritukset sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta taustasta sosiaalisen liikkuvuuden edistämiseksi
 • edistetään osallistavaa koulutusta ja sukupuolten tasa-arvoa koulutuksen kaikilla tasoilla ja osa-alueilla
 • parannetaan sukupuolitietoisuutta esimerkiksi puuttumalla seksistiseen käyttäytymiseen ja seksuaaliseen häirintään koulutuksessa
 • varmistetaan, että ammatillinen koulutus mukautetaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja että tulevaisuudenkestävät elinikäisen oppimisen strategiat ovat käytössä
 • vahvistetaan rajat ylittävää yhteistyötä nuorisotyön, urheilun ja kulttuurin aloilla epävirallisen oppimisen edistämiseksi
 • pyritään sukupuolten tasapuoliseen edustukseen johtotehtävissä, myös korkeakouluissa, ja edistetään sellaisiin ammatteihin pääsyä, joissa miehet ja/tai naiset eivät ole yhtäläisesti edustettuina
 • kyseenalaistetaan sukupuolistereotypioita opiskeluvalinnoissa sekä opetuskäytännöissä ja -materiaaleissa
 • hankitaan asiantuntemusta ja resursseja ympäristön kestävyyteen liittyvän käyttäytymisen muuttamiseksi perustamalla ilmastokoulutusliittoutuma.
 • investoidaan vihreään koulutusinfrastruktuuriin 
 • sisällytetään ympäristön kestävyysnäkökulma luonnontieteisiin ja humanistisiin tieteisiin sekä tuetaan näiden alojen toisiinsa liittyvien taitojen, menetelmien, prosessien ja toimintakulttuurien vaihtoa
 • varmistetaan, että ihmisillä on tarvittava osaaminen, kuten digitaidot ja yrittäjätaidot, jotta he voivat menestyä tulevaisuuden vihreässä taloudessa
 • tuetaan jäsenmaita opettajapulan paikkaamisessa sekä opetusurien monipuolistamisen ja houkuttelevuuden edistämisessä
 • varmistetaan, että opettajilla ja kouluttajilla on mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 
 • parannetaan opettajien liikkuvuusjaksojen laatua ja määrää peruskoulutuksessa ja sen jälkeen
 • tehdään kansainvälisestä liikkuvuudesta olennainen osa opettajankoulutusta
 • tuetaan korkeakoulujen tiiviimpää ja syvempää yhteistyötä, erityisesti korkeakoulujen kansainvälisiä yhteenliittymiä
 • sitoudutaan Eurooppa-yliopistojen ja eurooppalaista opiskelijakorttia koskevien aloitteiden käynnistämiseen kaikilta osin
 • luodaan yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa korkeakoulutuksen muutosohjelma
 • kehitetään eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin, jotta voidaan auttaa laajentamaan oppimismahdollisuuksia ja vahvistamaan korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä oppilaitosten roolia elinikäisessä oppimisessa
 • keskitytään enemmän erikoistuneisiin koulutusohjelmiin, jotka liittyvät esimerkiksi tekoälyn, kyberturvallisuuden ja suurteholaskennan kaltaisen huipputeknologian edellyttämiin kehittyneisiin digitaitoihin
 • edistetään EU:n pyrkimyksiä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja edistää sen etuja ja eurooppalaisia arvoja kansainvälisesti, Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2020 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen mukaan luettuna
 • edistetään eurooppalaisen koulutuksen kansainvälistymistä perus-, keski- ja korkea-asteen koulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja nuorisotyössä
 • edistetään oppilaitosten kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan auttaa houkuttelemaan parhaita osaajia Eurooppaan sekä edistää vertaisoppimista ja innovointihankkeita
 • edistetään koulutus- ja tutkimusjärjestelmien uudistuksia Länsi-Balkanilla ja Euroopan naapuruusmaissa

Neuvosto hyväksyi 18.2.2021 päätöslauselman eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030). 

Miten komissio edistää eurooppalaisen koulutusalueen luomista? 

Tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä esitetään edellä mainitun kuuden ulottuvuuden ohella useita keinoja ja välitavoitteita. 

Lisätietoja näistä yksittäisitä toimista ja aloitteista, joilla tuetaan eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä edelleen, on saatavilla tämän verkkosivuston eurooppalaista koulutusaluetta sekä toimintapolitiikkoja koskevissa osioissa.

Eurooppalainen koulutusalue toimii yhteisvaikutteisesti Euroopan osaamisohjelman, uudistetun ammatillista koulutusta koskevan politiikan sekä eurooppalaisen tutkimusalueen kanssa. Tietämystä hyödyntämällä koulutusalue voi toimia Euroopan elpymisen ja vaurauden perustana.

Jotta eurooppalainen koulutusalue voitaisiin toteuttaa vuoteen 2025 mennessä ja saavutettua edistystä seurata, komissio ehdottaa, että perustettaisiin kehys, joka mahdollistaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen jäsenmaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Komissio aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa eurooppalaisen koulutusalueen mahdollisimman pitkälle kehittyneen hallintokehyksen luomiseksi.

Se aikoo myös perustaa pysyvän eurooppalaisen koulutusalueen foorumin, joka toimii julkisena porttina koulutusalueen toimiin ja palveluihin. Näin komissio aikoo varmistaa avoimuuden ja mahdollisuuden saada tietoa eurooppalaisesta koulutusalueesta ja toimintapoliittisen yhteistyön tuloksista.